8 Şubat 2017 Çarşamba

Hafta tatilinde çalışmayı kabul etmeyen işçinin iş sözleşmesi feshedilebilir mi?

Hafta tatilinde çalışmayı kabul etmeyen işçinin iş sözleşmesi feshedilebilir mi?

Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Bu şekilde haftada 45 saat çalışmış olan işçiye yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir (4857 Sayılı Kanun 46 ve 63.madde).

İş Kanunu gereğince hafta tatili vermek zorunlu. Ancak, işletme için arızi ve önemli bir sebep varsa, işveren yönetim yetkisine dayanarak işçinin hafta tatili olan Pazar gününde çalışmasını isteme hakkına sahiptir. Konuyla ilgili Yargıtay Kararı;

“Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; davacının davalı işyerinde montaj elemanı olarak çalıştığı, davalı işyerinde çalışan fabrika müdürünün 23.03.2013 Cumartesi günü mesai içinde davacı ve diğer işçilere 24.03.2013 tarihi olan Pazar günü fuar olması nedeniyle fuarda çalışmalarını istediği, davacı ve diğer üç işçinin pazar gününün hafta tatili olduğunu söyleyerek çalışmayı kabul etmedikleri, davacı ile birlikte dört işçinin pazar günü yapılan fuara katılmadıkları ve bu nedenle 25.03.2013 Pazartesi günü işe başlatılmayarak işverence iş akitlerinin feshedildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı tarafça yapılan feshin haklı olup olmadığı önem kazanmaktadır. Davalı işverenin arızi bir durum olan fuar için mobilya montaj işinde çalışan davacı ve diğer işçilerden pazar günü çalışmalarını istediği, davacı ve diğer üç işçinin ise toplu olarak pazar günü fuarda çalışmadıkları, bu nedenle işverence dışarıdan eleman bulunarak fuarda tanıtılacak mobilyaların montaj işinin yaptırıldığı, fuarın işveren için ekonomik olarak önem arz ettiği gibi çalışmanın tek günlük arızi bir durum olduğu, bu nedenle davacı ile diğer işçilerin fuar çalışmalarına işverenin talebine rağmen söz konusu fuar gününün hafta tatili olduğu gerekçesi ile toplu olarak katılmayacaklarını bildirmelerinin iyiniyetli olmadığı, davacının pazar gün çalışmaya katılmaması için başka bir mazeret bildirmediği, işverenin yönetim hakkı kapsamında işçileri pazar günü çalıştırılmasının da mümkün olduğu, bu nedenle işvereni zor durumda bırakma amaçlı işçinin bu davranışının doğruluk ve bağlılık kurallarına da aykırı olduğu, dolayısıyla işverence yapılan feshin haklı olduğu kabul edilerek mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. (Y.7.HD.26.1.2015 E. 2014/15443, K.2015/584)’’

Arızi ve işletme için önemli bir sebep varsa, işverenin Pazar günü çalışma talebini kabul edilebilir mazereti olmaksızın reddeden işçinin, haklı sebeple ve tazminatı ödenmeksizin işten çıkarılabileceği Yargıtay Kararında belirtilmektedir.

Kaynak: Vergialgı

 

Hiç yorum yok: