28 Şubat 2017 Salı

SGK Prim Erteleme İşlemleri Hakkında Duyuru

T.C.  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Tarih: 28.02.2017

DUYURU

PRİM ERTELEME İŞLEMLERİ

18/1/2017 tarihli, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 28 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 72 nci madde eklenmiş ve anılan hükümler uyarınca yapılacak işlemler 7/2/2017 tarihli, 2017/7 sayılı genelge ile 27.2.2017, 23.2.2017, 16.2.017, 14.2.2017 tarihi duyurularımızla açıklanmış olmakla birlikte 2017/1. Ayda ertelemeye esas tutarın hesaplanmasında tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır.

Buna göre;

1-Ertelenecek borç türü kapsamına sadece 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin sigorta prim borçları girdiğinden, takip ve tahsil görevi Kurumumuza verilmiş olan işsizlik sigortası primleri ve damga vergisi gibi diğer alacaklar erteleme kapsamına girmeyecektir.

2-Sosyal güvenlik destek priminden bildirilmiş (2 nolu belge türü) sigortalılar ertelemeye esas gün sayısı hesabında dikkate alınmamaktadır.

3- İşverenlerin 2016/Aralık ayına ilişkin 6661 asgari ücret destek tutarları 2017/Ocak ayına ilişkin prim tutarlarına mahsup edilmekle birlikte, bazı işverenlerimizin 2016/Aralık ayı asgari ücret destek tutarlarının 2017/Ocak ayı tahakkuklarından düşülmediği anlaşılmış olup konu ile ilgili çalışmalar devam etmekte ve gün içerisinde mahsupların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

4-2017/1. Ay için ertelemeye esas tutar,

4.a.2016 ve öncesinde tescil edilen işyerleri için;

2016/Ocak ayında ki asgari ücret desteğine esas gün sayısının günlük 20,70 TL (60 TL günlük SPEK tutarı x % 34,5) ile çarpımı sonucu bulunacaktır. 2016/Ocak ayında bildirim olmaması durumunda bu aydan sonra bildirim yapılan ilk aydaki sigortalı sayısında göre gerekli hesaplama yapılacaktır.

Örnek: 01.05.2015 tarihinde kanun kapsamında alınmış bir işyerinde 2016/1. Ay için 1 nolu belge türünden 5 sigortalı için 150 gün, 2 nolu belge türünden ise 2 sigortalı için 60 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında, söz konusu işyerinin 2017/Ocak ayında ertelemeye esas gün sayısı 150 gün olacak ve ertelemeye esas tutar 150 gün x 20,70 TL=3.105,00 TL olacaktır.

Örnek: 20.04.2016 tarihinde kanun kapsamında alınmış bir işyerinde 2016/4. Ay için 1 nolu belge türünden 2 sigortalı için 12 gün, 2 nolu belge türünden ise 1 sigortalı için 10 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında, söz konusu işyerinin 2017/Ocak ayında ertelemeye esas gün sayısı (2016/Ocak ayında bildirim olmadığı ve bundan sonraki ilk bildirim 2016/Nisan ayında olduğu için) 12 gün olacak ve ertelemeye esas tutar 12 gün x 20,70 TL=248,40 TL olacaktır.

Örnek: 10.06.2016 tarihinde kanun kapsamında alınmış bir işyerinde 2016/6. Ay için 2 nolu belge türünden ise 1 sigortalı için 20 gün, 2016/7. Ay için 2 nolu belge türünden ise 1 sigortalı için 30 gün ve 2016/8. Ay için 1 nolu belge türünden 1 sigortalı için 5 gün, 2 nolu belge türünden ise 1 sigortalı için 30 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında, söz konusu işyerinin 2017/Ocak ayında ertelemeye esas gün sayısı (2016/Ocak ayında bildirim olmadığı ve bundan sonraki ilk sosyal güvenlik destek primine ilişkin bildirimler hariç tüm sigorta kollarından bildirim 2016/Ağustos ayında olduğu için) 5 gün olacak ve ertelemeye esas tutar 5 gün x 20,70 TL=103,50 TL olacaktır.

Örnek: 01.02.2016 tarihinde kanun kapsamında alınmış bir işyerinde 2016/2. Ay için 1 nolu belge türünden 2 sigortalı için 60 gün, 2 nolu belge türünden ise 1 sigortalı için 30 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında

(*) Günlük kazanç 110,00 TL nin üzerinde olduğu için hesaplamada dikkate alınmamıştır.

söz konusu işyerinin 2017/Ocak ayında ertelemeye esas gün sayısı (2016/Ocak ayında bildirim olmadığı ve bundan sonraki ilk bildirim 2016/Şubat ayında olduğu için) 30 gün olacak ve ertelemeye esas tutar 30 gün x 20,70 TL=621,00 TL olacaktır.

4.b.2017 yılında tescil edilmiş işyerleri için;

2017/Ocak ayında ki asgari ücret desteğine esas gün sayısının günlük 20,70 TL (60 TL günlük SPEK tutarı x % 34,5) ile çarpımı sonucu bulunacaktır.

Örnek: 01.01.2017 tarihinde kanun kapsamında alınmış bir işyerinde 2017/1. Ay için 1 nolu belge türünden 3 sigortalı için 90 gün, 2 nolu belge türünden ise 7 sigortalı için 210 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında, söz konusu işyerinin 2017/Ocak ayında erteleme esas gün sayısı 90 gün olacak ve ertelemeye esas tutar 90 gün x 20,70 TL=1.863,00 TL olacaktır.

 

Şubat ayı bordro incelikleri

Şubat ayı bordro incelikleri

TİS tabi işyerlerinde çalışanlar için Şubat ayında çalışma saati hesaplandığında tatil süreleri dahil 28x7,5=210 saat hesabına göre ödeme yapılır.

Örnek: 

TİS 20 Lira saat ücretli işçi Ocak Ayında 31x7,5=232,5 saat karşılığında 4650 TL/Brüt Maaş almışken,Şubat Ayında 4200 TL/Brüt Maaş alacaktır.

Şubat ayında TİS tabi işçi 450 TL. eksik Brüt Maaş Alacaktır.

SGK esas matrahı ise 30 Gün olarak beyan edilecek Şubat SPEK ise 4200 TL. olacaktır.

Maktu aylık ile çalışanlar ise yıllık 2700 saat göre hesap yapılırken,saatli ücretlerde yıllık 2737,5 saate göre + 37,5 saat fazla Brüt Maaş alacaktır.

Saat ücretli ayın 31’inde 31 güne göre değerlendirilmesiyle maktu aylık alana göre 37,5 saat avantajı vardır. 

Şubat ayında incelikleri hatırlayalım

Ay yada dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması:

»  Çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay yada dönemin kaç gün olduğuna bakmadan;

»  Ay yada dönemin

»  28,

»  29,

»  30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın 

»   Sisteme 30 gün olarak  girilecektir.

Örneğin:

Ali bey özel sektöre ait bir işyerinde Şubat 2017 yılında tam ay çalışmış olduğundan bu ay 28 gün olsa bile APHB sisteme sigortalı günü olarak 30 şeklinde girilecektir.

Ay yada dönem içinde işe başlayan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması:

Ay yada dönemin ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariç olmak üzere ;

»  Ay yada dönem içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayılarının tespitinde püf noktaların en önemlisi ise;

»  İşe giriş tarihleri ve aynı zamanda  ay yada dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.

 Örneğin:

Fatma hanım 6 Şubat 2017 tarihinde işe girmiştir.Bu durumda parmak hesabı yapılarak 23 gün üzerinden APHB sisteme günü girilecektir.

»  Bunun bir diğer pratik yolu ise;28-6 çıkarın+1 ilave edin sonuç 23 olacaktır.

 

 

»  Bir diğer pratik yol ise o ayın takvimini elinize alınız 6’sı dahil ayın sonuna kadar saydığınızda sonucu 23 olarak bulacaksınız.

Ay yada dönem içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması

 Ay yada dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç olmak üzere;

»  Ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları için püf nokta;

»  İşten çıkış tarihleri ve aynı zamanda ay yada dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.

 Örneğin:

 Mehmet bey 19/02/2017 tarihinde işten ayrılması halinde sigortalı günü sisteme APHB  19 olarak girilecektir.

İşe başladığı ay yada dönem içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması:

İşe başladığı ay yada dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay yada dönemdeki prim ödeme gün sayıları ;

Ay yada dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç olmak üzere,

»  Sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dahil kaç gün olduğuna bakılarak burada püf nokta,

»  Parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.

Örneğin:

Selma hanım 13 Şubat 2017 tarihinde işe girmiş olup 24 Şubat 2017 tarihinde işten istifa ederek ayrılmıştır.

Parmak hesabı ile 12 gün olarak sisteme günü girilecektir.

Bir diğer yöntem ise;

»   24-13=11 gün +1 eklenir=12 gün olarak sisteme girilir.

»  Takvimden işe girilen tarihten itibaren çıkış günü dahil sayılarak çalışma süresi tespit edilir.

Ay yada dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan sigortalılar yönünden:

 Ay yada dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, bazı nedenlerle örneğin;

»  istirahat,

»  ücretsiz izin,

»  disiplin cezası gibi

ay yada dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay yada dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay yada dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanır.

Örneğin:

Özel sektöre ait bir işyerinde çalışan Ahmet bey ,2017/Şubat ayında 10 gün ücretsiz izinli olduğu ve ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğunda, söz konusu ayda 28 gün bulunması ve sigortalının 10 gün eksik çalışmış olması nedeniyle, Ahmet Bey 2017/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 18  olacaktır.

Ay yada dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunan sigortalılar yönünden

Ay yada dönem içinde işe başlayan veya işten ayrılan sigortalıların, aynı zamanda çeşitli nedenlerle örneğin;

»  istirahat,

»  ücretsiz izin,

»   disiplin cezası gibi  ay yada dönem içinde hak kazanılmış hafta tatili dışında, çalışmadığı ve çalışmadığı günler içerisinde ücret almadığı günlerin bulunması durumunda,  ilgili ay yada dönemdeki prim ödeme gün sayısı, ücret alınan gün sayısı esas alınmak suretiyle, başka bir ifade ile ilgili ay yada dönemdeki gün sayısından, işe başladığı tarihten önceki gün sayısı, işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret alınmayan gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Örneğin:

 Özel sektöre ait bir işyerinde 13/02/2017  tarihinde işe başlamış olan sigortalının, 2017/Şubat ayında işe başladığı tarihten sonra 3 gün istirahatlı bulunduğu ve hak kazanılmış hafta tatili dışında söz konusu ayın diğer günlerinin tamamında çalışmış olduğu varsayıldığında, ilgili aydaki prim ödeme gün sayısı 28 - 12 - 3  =  13 olacaktır.

Hak kazanılmadığı halde kullanılmış olan hafta tatili için ücret ödenmesi halinde, bu sürelere ilişkin ücretler de prime esas kazanca dahil edileceğinden, bu durumda bahse konu süreler prim ödeme gün sayısına dahil edilecektir.

Geçici iş göremezlik süresine ait ödenek alan işçinin bu sürelerine ait işveren ücret ödemez ise bildirim esası:

Genel de uzun vade de istirahat alan 4-1(a)’lı sigortalılar için geçici iş göremezlik ödeneği aldığı günleri işveren sigortalılık süresi olarak bildirmeyebilir.

Bu durumda çalışan süreden istirahatli olunan süreler düşürülerek bildirilir.

Örneğin: 

Fatma hanım çalıştığı özel sektörde Şubat/2017 Döneminde 10 gün istirahatli olduğu için işveren tarafından gün süresi 18 gün olarak bildirilecektir.

VEDAT İLKİ, alitezel.com

 

26 Şubat 2017 Pazar

İşçiler, size imzalatılan belgeler tazminat ve alacaklarınızı almanızı engellemez

İşçiler, size imzalatılan belgeler tazminat ve alacaklarınızı almanızı engellemez


Çok sayıda çalışandan gelen “Tüm haklarımı aldım şeklinde imzaladığımız  belgeler  tazminat ve diğer haklarımızı  mahkemede almamıza  engel olur mu?

Bazı işverenlerce işçi daha işe alınırken yada çalışırken veya işten çıkarılırken bu tarz ibraname şeklinde belgelerin imzalatıldığı bilinen bir gerçektir.

İşçilerde ibranameden dolayı haklarına aramaktan vazgeçmektedir.

Hemen cevaplayayım belirtilen belgeler ibranameler kesinlikle işçinin hak arama yollarını kapatmamaktadır.  Yargıtay bir çok kararında da bu tür belgelere itibar edilmemesi gerektiğine karar vermektedir.  Yeter ki işçi bilinçli bir şekilde haklarını aramasını bilsin…

İbranamedeki irade fesadı hallerinin,  Borçlar Kanunu’ nunda öngörülen 1 yıllık hak düşürücü süre içinde ileri sürülmesi gerekir. Ancak, işe girerken alınan matbu nitelikteki ibranameler bakımından iş ilişkisinin devam ettiği süre içinde bir yıllık süre işlemez. 

Diğer yandan matbu ibranameler de geçerli kabul edilmemektedir. İşveren gerçekten işçinin tüm haklarını vermişse bu noktada geçerli bir ibraname düzenlemesi hayati öneme sahiptir.

Zira İbra sözleşmesi, varlığı tartışmasız olan bir borcun sona erdirilmesine dair bir yol almakla, varlığı şüpheli ya da tartışmalı olan borçların ibra yoluyla sona ermesi de mümkün olmaz.

 

İSA KARAKAŞ, isakarakas.com

 

24 Şubat 2017 Cuma

İşe iade davasında işe başlatmama tazminatı nasıl belirleniyor

İşe iade davasında işe başlatmama tazminatı nasıl belirleniyor?4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca, mahkemece feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işveren tarafından bir ay içinde işe başlatılmaz ise, işçiye ödenmek üzere en az 4, an çok 8 aylık ücreti tutarında tazminatın belirlenmesi gerekmektedir. 


Peki, 4 ile 8 ay ücret arasında değişen tazminat miktarının kaç ay olarak uygulanacağı mahkemece hangi kriterlere göre saptanmaktadır? 

Bu sorunun cevabını Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 6.4.2015 tarih ve E.2015/6315, K.2015/13291 sayılı Kararında görebiliriz.

‘’ Dairemizin yerleşik uygulaması gereği, iş güvencesi niteliğindeki bu tazminat işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi olgular dikkate alınarak belirlenmelidir. Maddenin alt ve üst sınırları aşılamaz. Üst sınırın aşılmasının tek istisnası 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. maddesindeki sendikal nedenle yapılan fesihlerdir. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra sendikal nedenle yapılan fesihlerde tazminat; işçinin başvurusu, işe başlatma ve başlatılmama şartına bağlı olmaksızın işçinin en az bir yıllık ücreti tutarında belirlenecektir. Dairemizin uygulaması bu yöndedir. (12.12.2013 gün ve 2013/8422 Esas, 2013/33052 Karar sayılı ilamımız). Dairemiz yıllık ücretli izinle ilgili 53. maddedeki kıdem sürelerini dikkate alarak 6 ay ile 5 yıl arasında kıdemi olan işçi için 4, 5 yıl ile 15 yıl arasında kıdemi olan işçi için 5, 15 yıldan fazla kıdemi olan işçi için 6 aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatın belirlenmesini öngörmekte, fesih sebebine göre bu miktarlarda azami sınır 8 aya kadar da çıkmaktadır.’’

AHMET MEİN AYSOY

 

22 Şubat 2017 Çarşamba

SGK asgari ücret desteğine ilişkin duyuru

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Tarih: 23/02/2017

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN DUYURU

18/1/2017 tarihli, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 27 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 71 nci madde eklenmiştir.

Söz konusu madde ile;

“Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2016 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2017 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.”

Hükümleri getirilmiştir.

Bakanlar Kurulunun 21/02/2017 tarihli ve 2017/9865 sayılı kararında, 2017 yılı için sağlanacak olan asgari ücret destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarını 110 TL, aynı fıkra uyarınca desteğe esas günlük tutarı ise 3,33 TL olarak tespit etmiştir.

Buna göre 2017 yılında, 2017 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 110 TL ve altında olan, 2017 yılında tescil edilen işyerleri için ise tüm sigortalıların çalışma gün sayısının 3.33 ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar şartları taşıyan işverenlerimize sigortalı başına asgari ücret desteği verilecektir.

Bu Kanunda öngörülen asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerden başvuru şartı aranmayacak olup, usul ve esasları genelgede açıklanan şartları taşıyan işverenlerimiz, Kanun hükümlerinden herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanacaklardır. Anılan madde uyarınca verilecek destek tutarı takip eden ayda tahakkuk edecek prim borçlarına mahsup edilecektir

Kamuoyuna önemle duyurulur.

 

2017 Yılında uygulanacak asgari ücret destek tutarı belirlendi.

2017 Yılında uygulanacak asgari ücret destek tutarı belirlendi.

22 Şubat 2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmî Gazete’de 2017 yılında uygulanacak asgari ücret desteğine ilişkin 2017/9865 sayılı “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar” yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6661 No.lu Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 68 inci madde ile işverenlere; SGK’ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL (aylık 2.550 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, çalışanların prim gün sayıları baz alınarak, 2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL (aylık 100 TL) Hazine desteğinden yararlanma imkanı getirilmişti.

Daha sonra, 27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6770 No.lu Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen, geçici 71 inci madde ile 2016 yılında uygulaması başlatılan asgari ücret desteğinin 2017 yılında da devam etmesi yönünde düzenleme yapılmıştı.

Bugünkü tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9865 sayılı Karar ile SGK’ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazanç tutarı sınırı ve 2017 yılındaki asgari ücret desteğinden yararlanılacak günlük destek tutarı belirlenmiştir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanun’un (4/a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; 

·         2016 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 110 TL (aylık 3.300 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

·         2017 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL (aylık 100 TL) ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar Hazinece karşılanacaktır.

Örneğin, kazançları 2016/Şubat ayında 110 TL ve altı olan uzun vadeli sigorta kollarına tabi 4 sigortalı için bildirilmiş 120 gün, 2017/Şubat ayı için destekten yararlanılacak gün sayısı olarak esas alınacaktır. 120 günlük prim ödeme gün sayısının 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar(120 x 3,33 = 399,60-TL) ilgili işveren açısından 2017/Şubat ayı için yararlanılacak azami destek tutarı olacaktır.

Dikkat edilecek diğer bazı hususlar:

·         Asgari ücret desteğinden yalnızca uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı yararlanılması mümkün bulunmaktır. Bu bakımdan dikkate alınacak belge türleri 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nolu belge türleri olup bu belge türlerinden bildirilen sigortalılar bakımından anılan madde hükmünde yer verilen destek unsurundan yararlanılma imkanı bulunmaktadır.
 

·         Destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında işyerinin 01/01/2017 tarihinden önce tescil edilmiş olup olmadığına göre farklılık bulunmaktadır.


- 01/01/2017 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinde;


2016 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olup prime esas günlük kazancı 110 TL (Aylık 3.300. TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı asgari ücret desteğinden yararlanılacak prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınacaktır.

 

- 2017 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinde;

 

2017 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olup prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırları arasında bildirilen tüm sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı asgari ücret desteğinden yararlanılacak prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınacaktır. 

 

21 Şubat 2017 Salı

2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

BKK 2017/9865 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 71 inci maddesi uyarınca 2017 yılında sağlanacak destek tutarlarının belirlenmesine ilişkin kararın yürürlüğe konulması hakkında karar

 

Sayı: 29987 Karar Sayısı : 2017/9865 Tarih : 22.02.2017

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 71 inci maddesi uyarınca 2017 yılında sağlanacak destek tutarının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1/2/2017 tarihli ve 1377248 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Kanunun geçici 71 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/2/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI


06/02/2017 TARİHLİ VE 2017/9865 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

 

Destek tutarı

MADDE 1- (1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 2017 yılı için sağlanacak olan destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 110 TL olarak, aynı fıkra uyarınca desteğe esas günlük tutar ise 3,33 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

 

Son düzenleme çırakların ücretlerinin azalmasına mı neden oldu

Son düzenleme çırakların ücretlerinin azalmasına mı neden oldu?

Geçici Madde 12 – (Ek: 2/12/2016 – 6764/48 md.) 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile 18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören,staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, 25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamaz.

Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir. Bu kapsamda yapılacak ödemeleri beş eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Türkiye İş Kurumu tarafından belirlenir.(3308.Mesleki Eğitim Kanunu)

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere ;

–  Aday çırak ve çıraklar ,

–  18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere,

–  25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamaz.

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde on beşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri alır. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır.(25/1.fıkrası)

Oysa 25.Maddenin 1.Fıkrasında aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez denilir.18 yaş üstü ve altı asgari ücret kaldırıldığı için burada staj gören öğrenciden farkı  net asgari ücret değildir.Brüt asgari ücret 1.777,50 TL’nin  %30 aşağı ödenmez denilmiştir.

Aday çırak ve çırağa en az 533,25 TL. ödenmesi gerekir iken..

2016-2017 Yılı Eğitim ve Öğretim Yılında..Asgari ücretin net %30 aşağı ödenmeyecektir.Bu durumda Aday çırak ve çırak alacağı ücret düşüş meydana gelmiştir.

Aday çırak ve çırak alacağı ücret:381,23 TL. olmuştur.

İşverenler Teşvikle İş Kur’dan Aday ve Aday Çırak Karşılığında Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir.

Örnek: 2016-2017 Yılında Çırak çalıştıran 20 az personel  varsa 2/3=254,15 TL. Teşvik Kapsamından ödenecek

Örnek: 2016-2017 Yılında Çırak çalıştıran 20 fazla personel  varsa 1/3=127,08 TL. Teşvik Kapsamından ödenecek

Aslında Aday Çırak ve Çıraklar 152,02 TL. az ücret alacaklardır.

Sonuç: Aday Çırak ve Çıraklar  için işveren az ücret ödeyecek ,ayrıca üstüne teşvik alacak…….Kazanç olarak 152,02+Personel sayısına göre 2/3 yada 1/3 teşvikte ilavesi…..

Kaynak: alitezel.com  / Vedat İlki

20 Şubat 2017 Pazartesi

Muhtasar ve SGK Prim hizmet beyannamesi düzenlemeleri

Muhtasar ve SGK Prim hizmet beyannamesi düzenlemeleri

 

Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla, vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin birleştirildi.

Bu birleşme  sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin verilmesine ilişkin usul ve esasları 18 Şubat 2017 tarihli 29983 sayılı resmi gazetede yayınlanan 1 sıra numaralı muhtasar ve prim hizmet beyannamesi genel tebliği ile açıklandı buna göre sorumluluklarımız ve uygulamanın detaylarına bakacak olursak

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesine İlişkin İşlemler

 

“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” ile kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte, sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin, ertesi ayın 23 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

ÖRNEK 1: Ankara ilinde ticari faaliyette bulunan Bayan (A)’nın, Seğmenler Vergi Dairesinde gelir vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. Bayan (A) iş yerinde Kasım/2017 döneminde 9 sigortalı çalıştırmıştır.

Bayan (A) istihdam ettiği 9 çalışanının ücret ödemesine ilişkin gelir vergisi kesintilerini Seğmenler Vergi Dairesine beyan ettiği için bu çalışanların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri (kurum işyeri sicil numarası belirtilerek) Seğmenler Vergi Dairesine verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil edilecektir.

Kasım/2017 dönemine ait ödemelere ilişkin vergi kesintilerini ve prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin en geç 25.12.2017 tarihinde saat 23.59’a kadar Seğmenler Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Biten özel bina inşaat ve ihale konusu işler ile çalıştırılan tüm sigortalıların işten ayrılış bildirgesi verilmiş olan iş yerleri için, sadece prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, işlemlerin gerçekleşmiş olduğu ay içerisinde de verilebilir.

ÖRNEK 2: İşveren (B), 3.7.2017 tarihinde başlayan ve 8.9.2017 tarihinde tamamlanan özel nitelikteki bina inşaatı işinde 7 sigortalı çalıştırmıştır. İşveren (B), biten bu inşaat nedeniyle 14.9.2017 tarihinde Kurumdan ilişik kesme belgesi almak istemektedir.

 • İşveren (B)’nin biten özel nitelikteki inşaat işi nedeniyle ilişik kesme belgesi alabilmesi için çalışan 7 sigortalının Ağustos/2017 dönemine ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile 1.9.2017 – 8.9.2017 tarihlerini kapsayan prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini vermesi gerekmektedir.
 • Ayrıca Ağustos/2017 ve Eylül/2017 dönemleri için 25/9/2017 ve 23/10/2017 tarihlerine kadar (bu tarihler dahil) verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin, ilişik kesme belgesi almak için daha önce verilmiş olan beyannamelerde yer alan bilgileri de kapsayacak şekilde verilmesi gerekmektedir.
 • Ayın 15 i ile müteakip ayın 14 ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin bildiriminde esas alınacak ay, 15 inci günün içinde bulunduğu aydır. Buna göre söz konusu bilgiler, en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil edilecektir.

ÖRNEK 3: İşveren (C)’nin, 15.8.2017 – 14.9.2017 tarihleri arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan 20 sigortalı çalışanı bulunmaktadır. Bu çalışanların, 15.8.2017 – 14.9.2017 dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgileri ile işveren (C)’nin 1.8.2017 -31.8.2017 tarihleri arasında yapılan ödemelere ilişkin vergi kesintilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin en geç 25.9.2017 tarihinde saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilen vergi ve sigorta primleri ayrı ayrı tahakkuk ettirilir ve bunların ödemeleri ilgili vergi kanunları ile 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapılır.

 

Üçer aylık verilen muhtasar beyannamelerin aylık olarak verilmesi

 • Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren ve işçi çalıştıran mükelleflere, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilmiştir.
 • Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde vermekle birlikte yanında işçi çalıştırmayan mükellefler ise yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile önceden olduğu gibi üçer aylık dönemler halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 23 üncü günü akşamına kadar vermeye devam edeceklerdir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Yetkili Kurumları Kimdir?

 

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile ilgili olduğu dönemi ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müştereken yetkilidir.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesinde 193 sayılı Kanunun 98/A inci maddesinde belirtilen yer ve süreler dikkate alınır. Maliye Bakanlığı; bölge, il, ilçe, mahal ve sektörlere göre yetkili vergi dairesini ve beyannamenin verilme zamanını belirlemeye yetkilidir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi nereye verilecek?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi;

1.      a) Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunanlar için yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri ödeme veya tahakkukun yapıldığı,

2.      b) Vergi kanunlarına göre yapmış oldukları ödemelerden vergi kesintisi yapmaya mecbur olmayanlar ile vergi kesintisi yapmaya mecbur oldukları halde kesintiye tabi ödemesi bulunmayan ve çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olanlardan; kazancı basit usulde vergilendirilenler için gelir vergisi yönünden mükellefiyetinin, gerçek kişiler için ikametgâhının ve gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu yer vergi dairesidir.

Birden fazla vergi dairesinde gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunanlar için sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içerecek şekilde verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi, çalışanların ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği yer vergi dairesidir.

 

Elektronik ortamda beyan verme aracılık yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler

213 sayılı Kanunun mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile 5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının verdiği yetkiye istinaden;

1.      340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermek üzere aracılık yetkisi bulunan meslek mensuplarının müşterilerine ait,

2.      Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesi gereğince basit usulde vergilendirilen mükelleflerin alış ve satışlarına ilişkin belgelerin kayıtlarını tutan meslek odalarının üyelerine ait,

3.      6.2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre kurulmuş meslek odalarının ve birliklerinin işletme hesabı esasına göre defter tutan üyelerine ait, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür.

Aracılık yetkisi verilen kişilere kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesi ile ilgili işlemler

 • Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi talep eden;
 • Meslek mensuplarının 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formunu, doldurarak bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri halinde 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda kendilerine kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.
 • Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan gerçek ve tüzel kişiler mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanmaya devam edeceklerdir.

Aracılık sözleşmelerinin düzenlenmesi ve bilgi girişi

 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesine aracılık yetkisi bulunan;
 • Meslek mensuplarının, müşterileriyle 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesini/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesini ”düzenlemeleri gerekmektedir.
 • Meslek mensupları, meslek odaları ve birlikleri, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verme yükümlülüğü bulunmakla birlikte herhangi bir çalışanı bulunmayan müşterilerinin/üyelerinin beyannamesini mevcut sözleşme hükümlerine göre (yeni bir sözleşme düzenlenmeden) elektronik ortamda göndermeye devam edebileceklerdir.
 • Aracılık yetkisi almış meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenmiş olan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine” ait bilgilerin meslek mensupları tarafından; meslek odaları ve birlikleri ile üyeleri arasında düzenlenmiş olan elektronik beyanname aracılık sözleşmesine ait bilgilerin ise meslek odaları ve birlikleri tarafından bu sözleşmelerin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde internet vergi dairesine (https://intvrg.gib.gov.tr/) bilgi girişinin yapılması gerekmektedir. Sözleşmelere ilişkin bilgi girişi yapılmaması durumunda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesine izin verilmeyecektir.

Beyannamenin onaylanması ve tahakkuk fişlerinin düzenlenmesi

 • Elektronik ortamda gönderilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi sistem tarafından ön kontrolü yapıldıktan sonra kabul edilecektir.
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde, vergi ve/veya primin tahakkuk ettirilmesini engelleyen hata tespit edilmesi halinde bu hata kaynağı ile birlikte beyannameyi gönderene elektronik ortamda bildirilecek ve beyannameyi gönderen tarafından söz konusu hatalar düzeltildikten sonra beyanname tekrar gönderilecektir.
 • Elektronik ortamda gönderilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin geçerliliği ve matematiksel hata içermediği sistem tarafından saptandıktan sonra, beyannameyi gönderenin ekranından beyannameye onay vermesi istenecektir. Onaylama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte Muhtasar ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin kanuni süresinde verilen beyanname olarak kabulü için onaylama işleminin beyannamenin verilmesi gereken son gün saat 23.59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Onaylama işlemi tamamlanan beyannameye ait tahakkuk fişi/fişleri düzenlenerek mükellefe/işverene veya aracılık yetkisi verilmiş gerçek/tüzel kişiye elektronik ortamda iletilecektir. Bu ileti tahakkuk fişinin/fişlerinin mükellefe/işverene tebliği yerine geçer.
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilen vergi kesintileri ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri için ayrı ayrı tahakkuk fişleri düzenlenecektir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin düzeltme beyannamesi

 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin kanuni beyanname verme süresi içerisinde elektronik ortamda verilmesi esastır.
 • Kanuni süresi içerisinde veya kanuni süresinden sonra verilen beyannamenin hatalı ve/veya eksik olduğu hallerde, süresinde veya süresi geçtikten sonra bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette elektronik ortamda yeni bir beyanname verilmesi mümkündür.
 • Daha önce verilmiş bulunan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi veya beyannamelerindeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, söz konusu dönemlere münhasır olarak verilen beyannamelerde yer alan bilgileri de kapsaması gerekmektedir.
 • 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin söz konusu Yönetmelikte belirtilen haller için öngörülen tarihleri takip eden ayın 23 üncü günü saat 23.59’a kadar elektronik ortamda verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilir. Bu haller nedeniyle düzenlenecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin elektronik ortamda verilebilmesi için Kurumca belirlenen belgelerle birlikte iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi zorunludur.
 • 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin yasal süresi geçirildikten sonra düzenlenecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri elektronik ortamda verilecektir. Bu beyannameler Kurumca, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 103 üncü maddesine istinaden incelenerek uygun görülmesi halinde işleme alınacaktır.

Ceza Uygulaması

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin fiillerin vergi kanunlarına göre vergi cezası kesilmesini gerektirmesi halinde 213 sayılı Kanun uyarınca vergi dairelerince, bu fiillerin 5510 sayılı Kanuna göre idari para cezası gerektirmesi halinde 5510 sayılı Kanun uyarınca sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından ayrı ayrı ceza kesilecektir.

 

Çeşitli Hükümler

 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren kısmına ilişkin bu Tebliğde belirtilmeyen hususlar hakkında, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre işlem yapılacaktır.
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yer alan sigortalıların prime esas kazançlarının tespiti ve hizmet bilgilerinin hesaplanmasına ilişkin hususlar hakkında, İşveren Uygulama Tebliğinde yer alan açıklamalara göre işlem yapılacaktır.
 • Beyannamelerini kendileri gönderecek mükellefler/işverenler ile aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler kullanıcı kodu, parola ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendikleri anda (kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dahil) Gelir İdaresi Başkanlığının 444 0 189 numaralı Vergi İletişim Merkezine (VİMER) telefonla veya ilgili vergi dairesine dilekçe ile derhal bilgi vereceklerdir. Söz konusu kişiler bildirim anına kadar yapılan işlemlerden ve taraflarına verilen kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımından sorumlu olacaklardır.
 • Bankalar ve aracı kurumların 193 sayılı Kanunun geçici 67. maddesinin bir ve üç numaralı fıkraları kapsamında yaptıkları kesintileri beyan ettikleri “Muhtasar Beyanname (G.V.K. Geçici 67 nci Maddeye Göre Yapılan Tevkifatlar İçin)” bu Tebliğ hükümleri kapsamı dışındadır.
 • Prime esas kazanç ve hizmet bilgileri, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda gönderilirken beyannameyi gönderen tarafından beyannamenin ilgili alanlarında yer alan “asıl/ek/iptal” seçeneklerinden işverenin durumuna uygun olanı her bir işyeri için sigortalı bazında belirtilecektir.
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi https://ebeyanname.gib.gov.tr/internet adresinden görüntülenebilecektir.
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kağıt ortamında verilemeyecektir.

Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesi

 

Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak; vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflere/işverenlere vergi kimlik numaraları ile kurum iş yeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere bu Tebliğ ekinde yer alan “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İş yeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek-8) elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İş yeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim, eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurularak 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda bu Tebliğin yayım tarihini izleyen ayın(31 Mart 2017)  sonuna kadar internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda gönderilecektir.

 

Geçiş Dönemi Uygulaması

Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için bu Tebliğin uygulanmasına, Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere 1/6/2017 tarihinden itibaren başlanacaktır.

Diğer illerde 1.1.2018 tarihinden itibaren uygulama başlayacaktır.

 

NEVZAT ERDAĞ