31 Mart 2015 Salı

SGK Basın açıklaması.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği


BASIN AÇIKLAMASI


31 Mart 2015

Kamuoyunca Torba Kanun olarak bilinen (6552 sayılı) Kanunla yapılan düzenlemeler ile 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında zorunlu Genel Sağlık Sigortalısı olarak tescil edildiği halde gelir testine hiç başvurmayan vatandaşlarımızın, 31 Mart 2015 tarihine kadar gelir  testine  başvurmaları   durumunda  Genel   Sağlık   Sigortası   borçlarının yapılacak gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncelleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

Yine aynı Kanunla, zorunlu Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan vatandaşlarımıza 30 Nisan 2015 tarihine kadar Kurumumuza başvurmaları durumunda borçlarını peşin ya da 18 eşit taksite kadar yapılandırma imkanı verilmiş, ayrıca borç asıllarının yapılandırılarak 01 Haziran 2015 tarihine kadar peşin   ödenmesi   halinde   gecikme   cezası   ve   gecikme   zammı   gibi   fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçileceği hükmü getirilmiştir.

 

Diğer taraftan söz konusu Kanunla, Bakanlar Kuruluna bu süreleri 6 aya kadar uzatma yetkisi verilmiş olup, 31 Mart 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7470 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Kanunda belirtilen süreler  6  ay  uzatıl mı ş tı r  .

 

Buna göre;

 

1- Genel  sağlık  sigortalısı  olarak  tescil  edildiği  halde  gelir  testine  hiç başvurmayan vatandaşlarımız için gelir testine son başvuru süresi  30  Ey lül 2015  e kadar,

 

2- Genel sağlık sigortası prim borcu olan vatandaşlarımızın prim borcunu yapılandırmaları için Kurumumuza son başvuru süresi  02 Kasım 2015 ’e kadar,

 

3- Borçlarını  yapılandıran  vatandaşlarımızın  ilk  taksit  ve  peşin  ödeme süresi 30  Kasım  2015 ’ e kadar,   uza tı l mı ştı r.

Ayrıca  vatandaşlarımız  zorunlu   Genel   Genel   Sağlık   Sigortasına   ilişkin  tesci l        v e        bo rç        durumlarını        https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/       ve https://www.turkiye.gov.tr/   adreslerinden görüntü leyebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Hiç yorum yok: