8 Aralık 2013 Pazar

İbranamenin bölünebilirlik etkisi

İbranamenin bölünebilirlik etkisi 

İşveren ile işçi arasında kurulan hizmet akdi sonlandırılırken düzenlenen ibranamelerin geçerliliği iş yaşamında ve çıkan ihtilaflarda sorun teşkil etmektedir. Yeni Borçlar Kanunu’nda ibranamelerin geçerliliği ve ibranamenin nasıl düzenlenmesi gerektiği hakkında yeni bir maddeye yer verilmişti. Ancak ibranamenin bir kısmının geçerli olup olamayacağı, ibranamede belirtilen alacak miktarının içermeyen ibra edilen işçilik alacaklarında durumun ne olacağı, ibranamenin bir kısmının geçersiz olması halinde ibranamenin tümünün geçersiz olup olmayacağı konularında sorunlar yaşanmaktadır.

Yargıtay 9 HD’nin 2010/40507E, 2013/4695K, 07.02.2013 tarih kararı ibraname ile ilgili yaşanan sorunlar açısından emsal niteliğindedir. Yargıtay kararına konu olan davada; Davacı vekili ihbar, kıdem tazminatının eksik ödetildiğini, hukuka aykırı ibraname imzalatıldığını, kıdem, ihbar, fazla mesai, hafta tatili, resmi tatil, bayram tatili ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesi talebinde bulunmuştur. Davalı ise çalışanın tüm haklarının ödendiğini, imzalı ibranamesinin olduğunu, kıdem ve ihbarın ödendiğini ve davanın reddini talep etmiştir. Yerel mahkeme ise varlığı tartışmalı olan borçların ibraname ile sona ermeyeceği, savunma ve işverenin diğer kayıtları ile çelişen ibranamenin geçersiz olduğu, miktar içeren ibranamenin makbuz niteliğinde olduğu davacının işten kendisinin ayrılmak istediğine ilişkin kendi el yazısı ile yazdığı istifanamenin istifa iradesi ve kıdem tazminatı ödenmesi yönündeki çelişkileri barındırdığından, feshin işveren tarafından yapıldığı kabul edilerek davanın kısmen kabulüne karar vermiştir. Yargıtay ise özetle söz konusu gerekçe ile bozma kararı vermiştir: “İbranamede yer alan işçilik alacaklarının bir kısmı yönünden savunma ile çelişkisinin varlığı ibranameyi bütünü ile geçersiz kılmaz. Savunma ile çelişmeyen kısımlar yönünden ibra iradesine değer verilmelidir. (Yargıtay 9. HD’nin 24.06.2010 gün 2008/33597.E. ve 2010/20380 K.) Bir ibraname bazı alacaklar bakımından makbuz hükmünde sayılırken, bazı işçilik hak ve alacakları bakımından ise çelişki sebebiyle geçersizlikten söz edilebilir.” Yargıtay kararı ile aynı ibraname bazı alacaklar bakımından geçersiz sayılırken bazı alacaklar bakımından makbuz niteliğinde olacaktır. Çelişki bulunmayan ve miktar içermeyen kalemler bakımından ise borç ibra yoluyla sona ermiş olacaktır. İbranamenin bazı kalemleri için geçersiz olması tüm ibranameyi geçersiz kılmayacaktır.

Kaynak: Dünya Gazetesi - Ali Yüksel - 22.11.2013

Hiç yorum yok: