30 Ağustos 2013 Cuma

Raporlu işçiyi işten çıkarmadan önce formülü uygulayın

Raporlu işçiyi işten çıkarmadan önce formülü uygulayın

4857/25’inci maddesi İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkından söz etmiştir.

I-Sağlık Nedenleri

‘’İşçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar.’’

Bu durumda;
* Hastalık, Kaza,Doğum,Gebelik Durumunda İhbar Süresi+6 hafta aşarsa
* Doğum ve Gebelik Hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.
Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.

Kanun açık ve anlaşılır şekli ile yazmıştır.

Kanun’un 17. maddesinde İş sözleşmelerinin

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılacağı belirtilmiştir.

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile arttırılabilir. Bu süreler uygulamada süreli fesihte bildirim süresi veya ihbar süresi olarak adlandırılmaktadır.

Konuyla ilgili somut örnek verdiğimizde;

Örneğin: 8 yıldır çalıştığı işyerinde, yakalandığı bir hastalık nedeniyle sağlık kurulu raporu alarak altı ay süre ile istirahat alan sigortalı Tahsin bey işyerinden işverence sağlık sebepleri gösterilerek haklı fesihle işten çıkarabilmesi için; sigortalı Tahsin bey’in istirahattaki süresine bakıldığında işyerindeki çalışma süresi üç yıldan fazla olduğu için 8 hafta +6 hafta eklenerek= 14 hafta bulunur.14 haftanın sonunda iş akdi fesih edilir.

Örneğin: 3 yıldan beridir çalıştığı işyerinde doğum nedeniyle işten doğuma 3 hafta kala ayrılan ve doğum esnasında yaşanan bir komplikasyon sonucu sağlık kurulu raporu ile altı ay süre ile istirahat verilen sigortalı Nermin, işyerinden işverence sağlık sebepleri gösterilerek haklı fesihle işten çıkarabilmesi için; sigortalı Nermin’in istirahattaki süresine göre, o işyerinde çalışma süresi 1,5 yıldan fazla üç yıldan az olduğu için 6 + 6 = 12 haftalık sürenin geçmesi gerekir. 

İşçinin hastalık sebebiyle raporlu olması nedeniyle işveren tarafından işçinin iş sözleşmesi feshedilmişse, bu durumda işçinin çalışma süresi de bir yıl ve üzerinde olması halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.
Kıdem tazminatı hesaplanmasında işçinin raporluluk süresinin 6 hafta + ihbar süresi kadar olan kısmı da dikkate alınacaktır.

İşçinin kıdemine göre belirlenen 4857/17.Maddesine göre ihbar süresine eklenen ek süre bitmeden işçinin iş sözleşmesini feshederse,işveren işçiye ihbar tazminatı da ödenmesi gerekecektir.
İşverenin kötü niyetli olduğu saptanması halinde işverenin kötü niyet tazminatı ödemesi de söz konusu olacaktır.

İş güvencesi kapsamında çalışan işçi işe iade davası açacaktır.

Kaynak: Alitezel.com - Vedat İlki - 28.08.2013

Hiç yorum yok: