1 Mart 2012 Perşembe

Haciz konulan maaşın ¼ neyi kapsamaktadır.

 

Öncelikle işçi 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Madde 15’e göre kararla ilgili 7 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ya itiraz eder yada itiraz etmez haciz ihbarını kabul etmiş sayılır. (İşçi itiraz etsede genelde itirazı pek kabul görmez.)

4857 sayılı İş Kanunu MADDE 35.- İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 61 – (Değişik: 24/12/1980 - 2361/43 md.)“Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” denmektedir.

G.V.K. Md 61’de çok açık bir şekilde işçiye verilen sosyal haklar dahil tüm ödemeleri ücret geliri olarak saydığını belirtmiştir. Buna göre net maaşın (agi ve varsa mesai vs diğer alacakları dahil) ¼ ‘ünden kesinti yaparak bildirim yapan icra dairesi banka hesabına dosya numarasıyla kalan tutarıda işçinin maaşhesabına yatırmanız yerinde olacağı kanaatindeyim.

Not: Eğer işçi borç bitmeden işten ayrılırsa ilgili icra müdürlüğüne hitaben 2012/...... nolu ilgi dosyanızdan haciz bildiriminde adı geçen işçi….. Ahmet Mehmet ......tarihinde işten ayrılmış olup, şirketimizde her hangi bir hak ve alacağı bulunmamaktadır. Gereğini bilgilerinize arz ederim , diye bildirmenizle sorumluluğunuz tamamlanmış olacaktır

 

Murat Demirkol - S.M.Mali Müşavir/Antalya

 

Hiç yorum yok: