4 Ocak 2012 Çarşamba

Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı

Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi

 
1. Giriş
 
Bilindiği üzere Genel Sağlık Sigortası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu''''nun tanımlar başlıklı 3''''üncü maddesinde kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta olarak tanımlanmıştı. Bu çalışmada genel sağlık sigortalısı sayılanlar, genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, kuruma bildirilmesi, prime esas kazançları, prim oranları, prim ödeme yükümlüleri ve hangi hallerde sona ereceği hususları anlatılacaktır.
 
2.Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar
 
5510 sayılı Kanunun 60''''ıncı maddesi ile Türkiye''''de ikamet eden kişilerden;
 
- Kanunun 4''''üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi olanların,
 
- İsteğe bağlı sigortalı olan kişilerin,
 
- (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılmayanlardan; harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlardan her birinin, sığınmacı veya vatansız olarak kabul edilen kişilerin, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerin, 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişilerin, 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerin, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerin, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilerin, Harp malullüğü aylığı alan kişiler ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alan kişilerin, 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74''''üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16''''ncı maddesine göre aylık alan kişilerin, 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerin,
 
- Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişilerin,
 
- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca işsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişilerin,
 
- 5510 sayılı Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişilerin,
 
- Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve başka bir ülkede genel sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşların,
 
genel sağlık sigortalısı sayılacağı belirtilmiştir.
 
3.Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı ve Bildirimi
 
Konu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı, Bildirimi ve Tescili başlıklı 61''''inci maddesi ile düzenlenmiştir.
 
5510 sayılı Kanunun 60''''ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin;
 
- (2) numaralı alt bendinde sayılanların sigortalılığının vatansız ve sığınmacı sayıldıkları tarihten itibaren başlayacağı ve bu tarihin İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce,
 
- (7) numaralı alt bendinde sayılanların sigortalılığının korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya başladıkları tarihten itibaren başlayacağı ve bu tarihin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunca,
 
- (9) numaralı alt bendinde sayılan 442 sayılı Köy Kanununun 74''''üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilen köy korucuları ile geçici köy korucularının sigortalılıklarının göreve başladıkları tarih itibarıyla başlayacağı ve bu tarih görevlendirmelerini İçişleri Bakanlığının onayına sunan Valilik tarafından, bir ay içinde verilecek genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile Kuruma bildirileceği,
 
- 5510 sayılı Kanunun 60''''ıncı maddesinin birinci fıkrasının; (d) bendinde sayılan mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan ve 5510 sayılı Kanunun 4''''üncü maddesi kapsamında zorunlu sigortalı sayılmayan kişilerden, Türkiye''''de bir yıldan fazla süreyle yerleşik olanların Türkiye''''deki yerleşim süresinin bir yılı geçtiği  tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılacağı ve bu tarihten itibaren kendilerince bir ay içinde verilecek genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile Kuruma bildirileceği,
 
- 5510 sayılı Kanunun 60''''ıncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılanların genel sağlık sigortalılığının işsizlik ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya başladıkları tarihten başlayacağı bu tarihin Türkiye İş Kurumu tarafından işsizlik ödeneğinin bağlandığı tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirileceği belirtilmiştir.
 
- 5510 sayılı Kanunun 60''''ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c/1) alt bendine tabi olanların, 5510 sayılı Kanunun 60''''ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca harcamaları, taşınır taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşların primlerinin devlet tarafından karşılanmak üzere genel sağlık sigortalısı sayılacakları, bunların genel sağlık sigortalılıklarının Kurumca tescil edildikleri tarihten itibaren başlayacağı, bunların, eş, çocuk, ana ve babalarının 5510 sayılı Kanunun 3''''üncü maddesinin (10) numaralı alt bendi gereğince bakmakla yükümlü olunan kişi sayılamayacaklarından, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az tüm aile bireylerinin de primlerinin Devlet tarafından karşılanmak üzere genel sağlık sigortalısı sayılacağı,
 
-   5510 sayılı Kanunun 60''''ıncı maddesinin birinci Fıkrasının (c/1) alt bendine tabi olmak için başvurduğu halde bu bent kapsamına girmeyenlerin,  5510 sayılı Kanunun 60''''ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılmak için müracaat etmekle birlikte, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilen aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Kanunun 82''''nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının üçte biri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Kanunun 82''''nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı, asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Kanunun 82''''nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katının prime esas kazanç  tutarı olarak esas alınıp tescil edileceği,
 
- 5510 sayılı Kanunun 60''''ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerine tabi olanların, mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan ve 5510 sayılı Kanunun 4''''üncü maddesi kapsamında zorunlu sigortalı sayılmayan kişilerden, Türkiye''''de bir yıldan fazla süreyle yerleşik olanların Türkiye''''deki yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılacağı ve bu tarihten itibaren bir ay içinde kendilerince Kuruma verecekleri genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile tescil edileceği,
 
- 5510 sayılı Kanunun 60''''ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olmak isteyenlerin en geç bir ay içinde Kuruma verecekleri genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile başvurmak zorunda oldukları,
 
- 5510 sayılı Kanunun 60''''ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentleri gereğince genel sağlık sigortalısı sayılanların genel sağlık sigortalılıklarının 1/10/2010 tarihine kadar başvurdukları tarihten başlayacağı ve bunların Kuruma verecekleri genel sağlık sigortası giriş bildirgelerine göre tescil edilecekleri, bu süre içinde, anılan bentler gereğince genel sağlık sigortalısı sayılanlardan; sağlık hizmet sunucusuna başvuranlarla tescil talebi olmadığı halde 18 yaşından küçük çocukları sağlık hizmetlerinden yararlandırılanların geçici olarak tescil kütüklerine kaydedileceği bunların genel sağlık sigortasına tescillerinin Kuruma müracaat tarihi itibarıyla yapılacağı,
 
- Aile hekimliği uygulamasına başlanan illerde, 5510 sayılı Kanunun 60'''' ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentleri gereğince genel sağlık sigortalısı sayılanlardan 1/10/2010 tarihine kadar Kurumca resen tescili yapılanların sigortalılıklarının tescil edildikleri tarihten, resen tescil edilemeyenlerin genel sağlık sigortalılıklarının ise başvurdukları tarihten itibaren başlayacağı,
 
- 5510 sayılı Kanunun 60''''ıncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında genel sağlık sigortalısı olup tabi oldukları bent kapsamındaki genel sağlık sigortalılığı sona erenlerden (g) bendi kapsamına girenlerin en geç bir ay içinde Kuruma başvurmak zorunda oldukları ve bu kişilerin (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalılığının, durumlarında değişiklik olduğu tarihten itibaren başlayacağı,
 
- 5510 sayılı Kanunun 60''''ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında iken bu niteliğin yitirilmesi ve aynı fıkranın (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılması halinde, (g) bendine göre tescil işlemi yapılacağı, (g) bendine göre genel sağlık sigortalısı iken 5510 sayılı Kanunun 60''''ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamına girilmesi durumunda ise bu bent kapsamında tescil işlemi yapılacağı belirtilmektedir.
 
4.Genel Sağlık Sigortalısının Prime Esas Kazançları
 
- 5510 sayılı Kanunun 4''''üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında sayılan genel sağlık sigortalılarının prime esas kazançlarının, Kanunun 80''''inci maddesine göre belirleneceği,
 
- İsteğe bağlı sigorta kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının prime esas kazançlarının, 5510 sayılı Kanunun 82''''nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak koşuluyla kendilerince belirleneceği,
 
- 5510 sayılı Kanunun 60''''ıncı maddesinin birinci fıkrası (c) bendinde belirtilen ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamına girmeyen genel sağlık sigortalarının prime esas kazançlarının, anılan bendin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılmak için müracaat etmekle birlikte bu bent kapsamında sayılmayanlardan, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilen aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı; asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilen kişiler için 5510 sayılı Kanunun 82''''nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının üçte biri olacağı, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilen kişiler için 5510 sayılı Kanunun 82''''nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının olacağı, asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilen kişiler için ise 5510 sayılı Kanunun 82''''nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katının olacağı, 5510 sayılı Kanunun 60''''ıncı maddesi birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilenler için asgari ücret olacağı,
 
- Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke  vatandaşlarından  yabancı  bir  ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan genel sağlık sigortalısının prime esas kazancının, 5510 sayılı  Kanunun 82''''nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı olacağı,
 
- 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan genel sağlık sigortalısının prime esas kazancının, 5510 sayılı Kanunun 82''''nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı olacağı,
 
- 4046 sayılı Kanunun 21''''inci maddesi kapsamında iş kaybı tazminatı alanların prime esas aylık kazançlarının, iş kaybı tazminatı aylık tutarı olacağı,
 
- Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar için prime esas kazancın, 5510 sayılı Kanunun 82''''nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı olacağı,
 
- 5510 sayılı Kanunun geçici 12''''nci maddesi gereğince, 01/10/2008-01/10/ 2010 tarihleri (dahil) arasında 3816 sayılı Kanun hükümlerine göre yeşil kart talebinde bulunan ve yeşil kart veren birimler tarafından anılan kanun hükümlerine göre yeşil kart verilmesi uygun görülmeyen kişilerin prime esas kazançları, bu birimlerce tespit edilen aile içindeki kişi başına düşen gelir payının aylık tutarı; asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için, 5510 sayılı Kanunun 82''''nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının üçte biri olacağı, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için, 5510 sayılı Kanunun 82''''nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı olacağı, asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için, 5510 sayılı Kanunun 82''''nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı olacağı,
 
belirtilmiştir.
 
5.Genel Sağlık Sigortası Prim Oranları
 
Genel  sağlık  sigortası  prim  oranlarının;
 
- 5510 sayılı Kanunun 4''''üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile bu Kanunun 5''''inci  maddesinin (g) bendi kapsamındakiler için Kanunun 82''''nci maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas aylık kazancın % 12,5''''i olacağı ve 5510 sayılı Kanunun 4''''üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile bu Kanunun 5''''inci maddesinin (g) bendine tabi olanlar için bu primin % 5''''i sigortalı, % 7,5''''i ise işveren hissesi olacağı,
 
- İsteğe bağlı sigorta kapsamında genel sağlık sigortalısı olanların kendilerince belirlenen prime esas aylık kazançlarının % 12''''sinin genel sağlık sigortası primi olacağı, 5510 sayılı Kanunun 5''''inci maddesinin (g) bendine göre ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden isteğe bağlı sigortaya devam edenlerden ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmayacağı,
 
- 5510 sayılı Kanunun 60''''ıncı maddesinin birinci fıkrası (a) ve (b) bentleri dışında kalanlar ile 4046 sayılı Kanunun 21''''inci maddesi kapsamında iş kaybı tazminatı alanların genel sağlık sigortası prim oranının, Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin 12''''nci maddesinde belirtilen prime esas kazançlarının % 12''''si olacağı,
- Kamu idaresine ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların iş sözleşmesinin askıda kaldığı aylara ait genel sağlık sigortası priminin, 5510 sayılı Kanunun 82''''nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazancın alt sınırının 30 günlük tutarı olacağı,
 
- 5510 sayılı Kanunun 60''''ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına girenler için prim ödeme yükümlülerinin ödeyecekleri genel sağlık sigortası priminin; primin tahakkuk ettirileceği ay itibarıyla anılan bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan toplam  kişi  sayısının  üçe  bölünmesi  suretiyle bulunacak kişi sayısına (3) ilâ (10) numaralı alt bentlerde sayılan kişi sayısının eklenmesi suretiyle bulunacak toplam kişi sayısı esas alınarak  hesaplanır. Ancak, bu kişilerden aynı zamanda 5510 sayılı Kanunun 60''''ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamı  dışındaki  bentlerin  kapsamına girerek genel sağlık sigortalısı sayılanların, bu fıkraya göre tespit edilecek kişi sayısı hesabına dahil edilmeyeceği,
 
şeklinde olacağı adı geçen yönetmelik ile düzenlenmiştir.
 
6.Genel Sağlık Sigortası Prim Ödeme Yükümlüleri
 
- 5510 sayılı Kanunun  4''''üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine tabi olanlar için bunların işverenlerinin, 4''''üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi olanlar, isteğe bağlı sigortalı olanlar ile 5510 sayılı Kanunun 60''''ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerinde sayılanların kendileri, 60''''ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan kişiler için primi, yılı merkezî yönetim bütçesinden karşılanmak üzere ilgili kamu idareleri, 60''''ıncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan kişiler ile Kanunun geçici 13''''üncü maddesinde belirtilenler için Türkiye İş Kurumu, 5''''inci maddesinin (g) bendine tabi olanlar için işverenlerinin prim ödeme yükümlüsü olduğu,
 
- Kamu idaresine ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların iş sözleşmesinin askıda kaldığı aylara ait genel sağlık sigortası priminin, ilgili kamu idaresince ödeneceği,
 
- İsteğe bağlı sigortalı olanların, bakmakla yükümlü olunan kişi olsa dahi, 5510 sayılı Kanunun 60''''ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacağı ve genel sağlık sigortası primini de ödemekle yükümlü olacakları, yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye''''de yerleşik olma hâli bir yılı doldurmadıkça genel sağlık sigortası priminin alınmayacağı ve bu kişilerin genel sağlık sigortalısı sayılmayacağı belirtilmiştir.
 
7.Genel Sağlık Sigortalılığının Sona Ermesi
 
Genel sağlık sigortalılığının;
 
- Sosyal güvenlik sözleşmesi hükümleri saklı kalmak şartıyla 5510 sayılı Kanunun 60''''ıncı maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki kişilerin yerleşim yerinin Türkiye dışına taşındığı tarihten veya genel sağlık sigortalısının ölüm tarihinden itibaren sona ereceği,
 
- 5510 sayılı Kanunun 60''''ıncı maddesinin birinci fıkrasının; (c) bendinin (1) numaralı alt bendine tabi sigortalının aile içindeki gelirinin asgari ücretin üçte birinden fazla olduğu tarihten, (c) bendinin (2) numaralı alt bendine tabi olanların sığınmacı veya vatansız statüsünü kaybettikleri tarihten, (c) bendinin (3), (4), (5), (6), (8), (9) ve (10) numaralı alt bentlerinde sayılanların aylık alma haklarını kaybettikleri tarihten, (c) bendinin (7) numaralı alt bendine göre koruma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkının kaybedildiği veya anasız babasız çocukların 18 yaşını doldurdukları tarihten, (c) bendinin (9) numaralı alt bendinde sayılan köy koruculuğu ve geçici köy koruculuğu görevinin sona erdiği tarihten, (d) bendinde sayılanların oturma izinlerinin sona erdiği veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olduğu tarihten, (e) bendinde sayılanların işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin kesildiği tarihten, (f) bendinde belirtilen gelir ve aylık alanların gelir ve aylık alma haklarını kaybettikleri tarihten, (g) bendinde sayılanların aynı fıkranın diğer bentler kapsamına girdikleri tarihten, itibaren tabi oldukları bent kapsamındaki genel sağlık sigortalılıklarının sona ereceği,
 
- 5510 sayılı Kanunun 4''''üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamında sigortalı olanların sigortalılık niteliğini yitirildikleri tarihi takip eden 10''''uncu günden, (b) ve (c) bendi kapsamında sigortalı olanların ise sigortalılık niteliğini yitirildikleri tarihten itibaren tabi oldukları bent kapsamındaki genel sağlık sigortalılıklarının sona ereceği,
 
- 4046 sayılı Kanunun 21''''inci maddesi kapsamında iş kaybı tazminatı alanların iş kaybı tazminatı ödemesinin bittiği tarihten itibaren tabi oldukları bent kapsamındaki genel sağlık sigortalılıklarının sona ereceği hüküm altına alınmıştır.
 
8. Sonuç
 
Farklı durumlarda bulunan bireyler açısından farklı bildirim süreleri ve yerleri öngören genel sağlık sigortalılığı konusunda yasal mevzuatta yer alan düzenlemelere uyulması, bildirimlerin zamanında yapılmak suretiyle genel sağlık sigortalılık tescilinin sağlanması, prim ödeme yükümlülerince primlerin zamanında ve eksiksiz ödenmesi suretiyle yasal mevzuatta yer alan düzenlemelere uyulması bireylerin mevcut veya gelecekte karşılaşacakları sağlık risklerinin en aza indirilebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

 

Yasin KULAKSIZ
(SGK Müfettiş Yrd.)

Hiç yorum yok: