31 Ocak 2012 Salı

2012 Yılı emzirme ve cenaze ödeneği hakkında

 

 

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDA VERİLEN HİZMET EMZİRME ÖDENEĞİ:

5510 sayılı SS ve GSSK 16.maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanmıştır ; 
Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a-SSK) ve (b-BAĞ-KUR) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve SGK Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.

 

Konuya Ana Hatları İle Değerlendirdiğimizde;
1.)Analık sigortasından sigortalı kadına, 
2.)Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısına doğum yapması nedeniyle, 
3.)Kanunun 4-1(a) ve 4-1(b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, 
4.)Kendi çalışmalarından dolayı gelir yada aylık alan kadına,
5.)Kendi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık alan sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşine, 
Her çocuğun yaşaması(Tek bir gebelikte birden fazla doğan ve yaşayan çocuklar için de uygulanır.) şartıyla doğum tarihinde geçerli olan SGK yönetim kurulunca onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.

120 Gün Şartı Var:
Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının; 
1.)SSK kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,
2.)Bağ-Kur kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması, şarttır.

Sigortalılığı Sona Erenler İçin 300 Gün İçinde Doğum ve 15 Ay İçinde 120 Gün Prim Şartı:
Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan 5510 Sayılı SS ve GSSK 9 uncu maddesine göre sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere üçyüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki onbeş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.

2012 Yılı İçin Belirlenen Emzirme Ödeneği:
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2011 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 10,45 olduğu dikkate alındığında, 2011 yılında 80,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2012 yılında 89,00 TL olacaktır.

SGK Müracaat Edildiğinde Emzirme Ödeneği İki Günde Ödenecektir:
1.)Talep Dilekçesi
2.)Doğum Raporu veya KPS’den alınan bilgiler 
SGK tarafından 2 gün içinde işlemleri sonuçlandırılacaktır.

SİGORTALININ VEFAT ETMESİNDE HAK SAHİPLERİNE CENAZE YARDIMI YAPILIR:

Cenaze Ödeneği: 
5510 sayılı SS ve GSSK 37.maddesinin üçüncü fıkrasında cenaze ödeneği tanımlaması yapılmıştır; 
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine SGK Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.

.
Konuyu Ana Hatları İle Değerlendirdiğimizde;
1.)İş Kazası veya Meslek Hastalığı sonucu, 
2.)Sürekli iş görmezlik geliri, 
3.)Malullük,Vazife Malullüğü veya Yaşlılık aylığı almakta iken, 
4.)Kendisi için 360 gün MYÖ primi ödenmiş, 
ölen sigortalının hak sahiplerine SGK Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir. 
Cenaze ödeneğinin 37.maddesinin üçüncü fıkrada sayılanlara ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, üçüncü fıkrada belirtilen tutarı geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

2012 Yılı İçin Belirlenen Cenaze Ödeneği Miktarı:
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2011 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 10,45 olduğu dikkate alındığında, 2011 yılında 328,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2012 yılında 363,00 TL olacaktır.

SGK Müracaat Edildiğinde Cenaze Ödeneği Beş Günde Ödenecektir:

1.)Sigortalılık durumu 4-1(a) ve 4-1(b) liler için Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt belgesi
ile müracaat edecekler.
2.)SGK tarafından 5 gün içinde işlemleri sonuçlandırılacaktır.

Ödemeler PTT tarafından yapılmaktadır.

Zamanaşımı:
Tüm ödemeler için 5510/97.maddesine göre 5 yıl içinde alınmadığından hak ortadan kalkar.SGK’na müracaat etmemenin haklı bir sebebe dayandığını genel hükümlere göre ispat edenler hakkında, yukarıdaki 5 yıl hükümleri uygulanmaz.

**

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

 

Hiç yorum yok: