31 Ocak 2012 Salı

2012 Yılı emzirme ve cenaze ödeneği hakkında

 

 

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDA VERİLEN HİZMET EMZİRME ÖDENEĞİ:

5510 sayılı SS ve GSSK 16.maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanmıştır ; 
Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a-SSK) ve (b-BAĞ-KUR) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve SGK Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.

 

Konuya Ana Hatları İle Değerlendirdiğimizde;
1.)Analık sigortasından sigortalı kadına, 
2.)Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısına doğum yapması nedeniyle, 
3.)Kanunun 4-1(a) ve 4-1(b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, 
4.)Kendi çalışmalarından dolayı gelir yada aylık alan kadına,
5.)Kendi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık alan sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşine, 
Her çocuğun yaşaması(Tek bir gebelikte birden fazla doğan ve yaşayan çocuklar için de uygulanır.) şartıyla doğum tarihinde geçerli olan SGK yönetim kurulunca onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.

120 Gün Şartı Var:
Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının; 
1.)SSK kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,
2.)Bağ-Kur kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması, şarttır.

Sigortalılığı Sona Erenler İçin 300 Gün İçinde Doğum ve 15 Ay İçinde 120 Gün Prim Şartı:
Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan 5510 Sayılı SS ve GSSK 9 uncu maddesine göre sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere üçyüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki onbeş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.

2012 Yılı İçin Belirlenen Emzirme Ödeneği:
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2011 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 10,45 olduğu dikkate alındığında, 2011 yılında 80,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2012 yılında 89,00 TL olacaktır.

SGK Müracaat Edildiğinde Emzirme Ödeneği İki Günde Ödenecektir:
1.)Talep Dilekçesi
2.)Doğum Raporu veya KPS’den alınan bilgiler 
SGK tarafından 2 gün içinde işlemleri sonuçlandırılacaktır.

SİGORTALININ VEFAT ETMESİNDE HAK SAHİPLERİNE CENAZE YARDIMI YAPILIR:

Cenaze Ödeneği: 
5510 sayılı SS ve GSSK 37.maddesinin üçüncü fıkrasında cenaze ödeneği tanımlaması yapılmıştır; 
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine SGK Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.

.
Konuyu Ana Hatları İle Değerlendirdiğimizde;
1.)İş Kazası veya Meslek Hastalığı sonucu, 
2.)Sürekli iş görmezlik geliri, 
3.)Malullük,Vazife Malullüğü veya Yaşlılık aylığı almakta iken, 
4.)Kendisi için 360 gün MYÖ primi ödenmiş, 
ölen sigortalının hak sahiplerine SGK Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir. 
Cenaze ödeneğinin 37.maddesinin üçüncü fıkrada sayılanlara ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, üçüncü fıkrada belirtilen tutarı geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

2012 Yılı İçin Belirlenen Cenaze Ödeneği Miktarı:
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2011 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 10,45 olduğu dikkate alındığında, 2011 yılında 328,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2012 yılında 363,00 TL olacaktır.

SGK Müracaat Edildiğinde Cenaze Ödeneği Beş Günde Ödenecektir:

1.)Sigortalılık durumu 4-1(a) ve 4-1(b) liler için Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt belgesi
ile müracaat edecekler.
2.)SGK tarafından 5 gün içinde işlemleri sonuçlandırılacaktır.

Ödemeler PTT tarafından yapılmaktadır.

Zamanaşımı:
Tüm ödemeler için 5510/97.maddesine göre 5 yıl içinde alınmadığından hak ortadan kalkar.SGK’na müracaat etmemenin haklı bir sebebe dayandığını genel hükümlere göre ispat edenler hakkında, yukarıdaki 5 yıl hükümleri uygulanmaz.

**

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

 

Ülkelere Göre Emeklilik Yaşı, H.Çalışma Saati ve Yıllık İzin Gün Sayısı

ÜLKE

EMEKLİLİK YAŞI (BAY)

EMEKLİLİK YAŞI (BAYAN)

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ

YILLIK İZİN GÜN SAYISI

ABD

65

65

33,8

25

ALMANYA

65

65

35,5

30

ÇİN

60

50

44

21

KANADA

60

55

37

36

YUNANİSTAN

65

65

42,4

37

GÜNEY KORE

60

60

46,6

34

DANİMARKA

65

65

35,2

34

İRLANDA

66

66

36

29

SİNGAPUR

55

55

46

25

İSPANYA

65

65

39,2

36

İZLANDA

67

67

41,1

27

POLONYA

65

60

41,1

36

PORTEKİZ

65

65

39

35

AVUSTRALYA

65

62,5

36,6

28

İTALYA

65

60

38,3

31

FİNLANDİYA

59

59

37,6

40

FRANSA

60

60

38

40

 

 

 

Bilgi ; www.sabah.com.tr

 

 

30 Ocak 2012 Pazartesi

Sağlık aktivasyon çilesi bitiyor

İstanbul’da da sağlık aktivasyon çilesi bitiyor

1.1.2012 tarihinden itibaren zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulaması başladı. En son geçen hafta GSS ile ilgili ayrıntılı bir yazı hazırlayıp, GSS’yi izah etmeye çalışmıştık. Bu uygulamadan yaklaşık 1 yıl öncesine kadar önce pilot illerde daha sonra büyük iller kapsayacak şekilde ‘Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi’ (SPAS) denilen sağlık yardımı hak sahipliğini belirleyen sistemi uygulamaya koymuştu.

SPAS nedir?

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile 3 ayrı sosyal güvenlik kuruluşunun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirilmesinden sonra, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten bu güne kadar sağlık alanında, devredilen kurumların geliştirdikleri farklı programlar üzerinden sağlık yardımı hak sahipliği oluşturularak sağlık hizmetleri veriliyor. Ancak bu konuda yaşanan zorluklar dikkate alınarak SPAS programı hazırlandı. Bu uygulama ile farklı statülere ait farklı programlarda kayıtlı veriler tek bir programda birleştirilerek sadece T.C. kimlik numarası ve provizyon tarihi yazılmak suretiyle, başka hiç bir işleme gerek duyulmadan provizyon verilmesi sağlanacak.

SPAS nasıl çalışır?

Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS); tescil kayıtları, tahsis tabloları, ödeme kayıtları, hizmet döküm cetvelleri ve nüfus kayıt tablolarını kullanarak sigortalının kendi bilgileri ile eş, çocuk, anne ve baba yakınlık ilişkilerini tespit ederek 5510 sayılı Kanun’un 60’ıncı maddesinde belirlenmiş Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin GSS hak sahipliklerinin oluşturulması esasına dayanıyor. Sistemde T.C. kimlik numarası ve provizyon tarihi ile sorgulama yapıldığı anda sorgulanan kişinin GSS kapsamındaki müstahaklık durumu belirleniyor.

Her şey otomatik

T.C. kimlik numarası ile provizyon sorgulaması yapıldığında, öncelikle nüfus kayıt kütüğüne gidilerek kişinin ölüm tarihi, evlenme tarihi v.b. tüm nüfus bilgileri kontrol ediliyor. Ölüm halinde provizyon otomatik sonlandırılyor. Evlenme ve boşanma halinde provizyon durumu sigortalının son durumuna uygun olarak mevzuata göre sistemce güncelleniyor. Yeni doğan çocukların provizyonları ise nüfus kütüğüne kayıt tarihinde sistem tarafından otomatik açılıyor. SPAS, tüm tescil kayıt tablolarını otomatik kontrol ederek sigortalının provizyon tarihinde GSS bakımından aktif olması gereken statüyü tespit ediyor. Ayrıca, sigortalının tabi olduğu sigortalılık kapsamına ve 5510 sayılı Kanun’un 67’nci maddesinde belirtilen şartlara göre, prim gün sayısı ve borç kontrolü de yapılıyor. Sigortalının sağlık yardımına hak kazanma koşulu olan 30 gün şartının yerine gelmesi bakımından son bir yıl içinde farklı statülerde geçen prim ödeme gün sayılarının tespitini ve birleştirmesi de dikkate alınıyor.

Başvuru için gerekenler

Sağlık aktivasyonla ile ilgili bazı durumlar taahhütname, öğrenci belgesi vs. gibi belgelere göre müstehaklık belirlendiği için bu durumlarda Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlükleri’ne başvuru gerekir. Elektronik ortamda, otomatik sağlık aktivasyonları oluşturulanların dışındaki bakmakla yükümlü olunan kimseler için sigortalı ve hak sahipleri tarafından;

- 2011/50 sayılı Genelge ekindeki Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formunun usulüne uygun olarak doldurulması ve imzalanması,

- Yabancı uyruklu bakmakla yükümlü olunan kişilerden;

- İkamet teskeresi ve yabancılar kimlik numarası,

- Vatandaşı olduğu ülkede sosyal güvencesi olmadığına dair beyan ve taahhüt belgesi,

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci maddesi uyarınca Türk vatandaşlığından çıkarılanlardan ikamet etme şartı aranmayacaktır.

- 18 yaşından büyük çocuklar için;

- Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurumu kayıtlarından öğrencilik bilgileri tespit edilemeyenlerden öğrenci belgesi,

- Yabancı ülkelerde öğrenim gören öğrencilerden onaylı ve Türkçeye tercüme edilmiş öğrenim belgesi veya bulunduğu ülkenin Türk Konsolosluğundan alacağı belge ile birlikte Yükseköğretim Kurumu veya Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak denklik belgesi,

- Malul çocuklar için Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenen ve Kurum Sağlık Kurulu’nca onaylanan sağlık kurulu raporu, hak sahipliği oluşturulacaktır.

İstanbul da uygulamaya geçti

Bu uygulamanın hayata geçirilmesinin ne anlama geldiğini en iyi yeni göreve başlayan memurlar veya işçiler anlayacaktır. Zira bir hastalık esnasında sağlık aktivasyon için müdürlüklerde sıraya girmek, kuyruklarda beklemek çok zor bir durumdur. SGK İstanbul haricinde hemen hemen bütün illerde sistemi devreye koymuş ve İstanbul’un bilhassa nüfus potansiyelini göz önünde tuttuğu için en son il olarak SPAS’ı uygulamak için beklemişti. Nihayet SPAS İstanbul’da da 25 Ocak’ta devreye girdi. 3-4 günlük uygulamada ciddi bir aksaklık oluşmadı. Umarım oluşmaz, Zira SPAS bilhassa GSS’nin zorunlu uygulamaya başladığı bu dönemde vatandaşlarımız için çok önemli bir sistem.

Gelir Tespiti için bizzat başvuru şart!

1.1.2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulamaya başlayan GSS için gelir tespitine göre prim ödeyip ödemeyerek GSS’li olacakları belirli olacak kişilerin Gelir Tespiti için bizzat başvuru yapmaları gerekir. buna göre; gelir tespitine esas teşkil edecek göstergeleri içeren başvuru formu ile ikametgahın bulunduğu il veya ilçe sınırları içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na GSS’li olacak şahısça bizzat başvuru yapılır.

Gelir Tespiti’nin sonuçlanmasını bekleyin

GSS’Lİ olmak için başvuru yapılan ve ikametgahın bulunduğu il veya ilçe sınırları içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca gelir tespiti sonuçlanmadan SGK tarafından yapılacak herhangi bir işlem bulunmuyor. Çünkü gelir tespiti sonucu aile içi kişi başına düşen geliriniz 295 TL’den az ise primsiz olarak, fazla ise gelir durumunuza göre 35.46- 106.38 veya 212.76 TL kadar prim ödeyerek GSS’den yararlanacaksınız.

kaynakhttp://haber.gazetevatan.com/Haber/427588/1/Gundem