13 Ocak 2011 Perşembe

İş arkadaşlarından borç almanın geçerli nedenle feshe dayanak oluşturacağı

İş arkadaşlarından borç almanın geçerli nedenle feshe dayanak oluşturacağı

                                                                                                                                

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Tarih         : 02.02.2009

Esas No   : 2008/11046

Karar No  : 2009/1031  İş K. Md. 18, 21

 

Aynı işyerinde çalışan arkadaşlarından borç alan işçiden alacaklı olan işçilerin, borçlu işçi ile ilgili sıkıntılarını işverene bildirerek şikayetlerini dile getirmiş olmaları, çalışma ortamının olumsuz etkilendiğinin kanıtı olup, hizmet sözleşmesinin, bu nedenle feshinin haklı olmasa da geçerli nedene dayandığının kabul edileceği hk.

İstemin Özeti: Davacı, işe iadesine karar verilmesini istemiş, yerel mahkeme isteği kısmen hüküm altına almış, hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiştir.

Karar: Davacı haksız ve geçersiz sebeple iş sözleşmesinin feshedildiğini belirterek işe iade talebinde bulunmuştur.

Davalı tarafça davanın reddi savunulmuştur. Mahkemece davanın kabulü ile davacının işe iadesine ve işe başlatmama tazminatına hükmedilmiştir. Hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Somut olayda, davacının aynı işyerinde çalışan arkadaşlarına borcunun olduğu yanlar arasında çekişmesizdir. Alacaklı işçilerin, davacı ile ilgili sıkıntılarını işverene bildirerek şikayetlerini dile getirmiş olmaları, çalışma ortamının olumsuz etkilendiğinin kanıtıdır. Bu nedenle fesih haklı olmasa da geçerli nedene dayandığından davanın reddi yerine yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, mahkemenin işe iade kararının bozularak ortadan kaldırılmasına ve davanın reddine oyçokluğu ile karar verildi.

 

Hiç yorum yok: