29 Ocak 2011 Cumartesi

İş Analistlerinin Seçimi ve İş Analizi Süreci

İş Analistlerinin Seçimi ve İş Analizi Süreci

 

İş analizi, fiilen çalışan işçilerin iş başındaki çalışma davranışlarının objektif olarak ölçümüne dayalı olarak yapılmalıdır. Bu nedenle sürecin her aşamasına, özellikle de iş analistlerinin seçimine gereken önem verilmelidir.

 

İş Analistlerinin Seçimi

 

İş analistleri; temel araştırma yöntemlerine ilişkin eğitim almış, objektif ölçme teknikleri konusunda uzman, iş analizi teknikleri konusunda deneyimli ve eğitimli kişiler olmalıdırlar (Riggio, 2000) . İş analizi en doğru biçimde, işletme- içi uzmanlar veya danışmanlık şirketleri yoluyla ulaşılan işletme-dışı uzman danışmanlar tarafından yapılır. Analistler işle ilgili bilgileri, mülakat veya anket yöntemleri kullanarak işi yapan işçinin kendisinden veya gözetimcisinden sağlayabilir veya gözlem yaparak elde edebilirler.

 

İş Analizi Süreci

 

İşletmelerde iş analizi süreci İnsan Kaynakları Bölümü’nün sorumluluğu altında yürütülür ve başlıca altı aşamadan oluşur.

 

Bunlar şöyle sıralanabilir:

 

1) Analiz edilecek işlerin belirlenmesi
2) İş analizi amacının saptanması
3) Analistlerin seçilmesi
4) Bilgi toplama yönteminin belirlenmesi
5) İhtiyaç duyulan bilginin toplanması
6) Toplanan bilginin analizi

 

Öncelikle örgütteki tüm işlerin belirlenmesi için maaş bordroları, örgüt şeması, eski iş tanımları incelenir; gerekirse yöneticilerden bilgi alınır (Can vd. , 1998). İş analizinin amacı, kullanılacağı alana göre değişir. İş analizi, işin çok ayrıntılı olarak incelenmesine fırsat veren bir teknikle yapıldıysa, personel seçiminin yanı sıra performans değerleme, personel eğitimi gibi başka birçok amaç için de kullanılabilir. (Bu konu İş Analizi Teknikleri başlığı altında ele alınacaktır. )

 

İş analizinde kullanılacak bilgileri toplamada hangi yöntemin (gözlem, mülakat, anket. . . ) uygun olacağı; işin özellikleri, analiz için gerekli bilginin düzeyi, hangi analiz tekniğinin uygulanacak olduğu gibi faktörlere bağlıdır. Çoğu kez birkaç yöntem birlikte kullanılır. Analistler örgüt içinden veya dışından seçilebilir. Dışarıdan gelen uzmanların konuya daha objektif bakacakları düşünülerek bunun maliyetine katlanmak daha doğru olabilir.

 

İş analistleri, topladıkları bilgileri; birtakım spesifik, standart teknikler uygulayarak işin gerekleri, işi yapacak personelin sahip olması gereken nitelikler, işin çevre koşulları cinsinden yaptıkları bir sınıflamaya göre analiz ederler. Böylece her işin gerektirdiği personel nitelikleri ayrıntılı olarak ortaya çıkar, işlerin birbiriyle karşılaştırılması olanağı doğar. İş analizi tamamlandıktan sonra, işlere ilişkin bilgiler yöneticilerin günlük kullanımına uygun olmayacak kadar kapsamlı ve ayrıntılı olduğundan, ayrıca her iş hakkında yöneticilerin kullanımına hazır özet tabloların (iş tanımları ve iş gerekleri) hazırlanması gerekir.

 

Hiç yorum yok: