10 Aralık 2010 Cuma

Aile hekimi bin hastaya kadar 2 bin lira alacak (Ali TEZEL YTL / TL yanılgısı)

Aile hekimi bin hastaya kadar 2 bin lira alacak

 

'Aile Hekimi' ve 'Aile Hekimliği' personeli doktorlara 5 kalem, diğer personele de 2 kalem üzerinden ücret ödenmektedir. Yeni dönemde sözleşmeli aile hekimine 1000 hastaya kadar 2 bin lira, her fazla hasta içinse 1 lira ücret veriliyor
Aile hekimine yapılacak ödeme 5 kalemden oluşur:
1. Kayıtlı kişiler için ödenecek ücret.
2. Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti.
3. Aile sağlığı merkezi giderleri.
4. Gezici sağlık hizmeti giderleri.
5. Tetkik ve sarf malzemesi giderleri.
Yukarıda sayılanlardan, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti, aile sağlığı merkezi giderleri, tetkik ve sarf malzemesi giderleri ve gezici sağlık hizmetleri ödemelerinden Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz.
İlk sıradaki "Kayıtlı kişiler için ödenecek ücret" kaleminden ise hem gelir vergisi hem damga vergisi hem de sosyal güvenlik prim kesintileri yapılır.
Şimdi sırasıyla bu kalemleri görelim.
Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi
Kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk 1000 (bin) kişiye kadar
Aile hekimliği uzmanı 2.000 TL
Uzman tabip veya tabip 1.500 TL
1000 kişinin üzerindeki her kayıtlı kişi başına 1 TL'dir. Ancak, aile hekimi dışarıdan değil de sözleşme yapmadan kamudan görevlendirilmişse, kamudan aldıkları maaşlarına ilaveten 1 liralar aşağıdaki gibi azalmaktadır.
Bakanlıkça görevlendirilen (Muayenehanesi olmayan) uzman tabip ve tabip
Maaş + Kişi başına 0.40 TL
Bakanlıkça görevlendirilen (muayenehanesi olan) uzman tabip ve tabip
Maaş + Kişi başına 0.20 TL
Eğer kayıtlı kişi sayısı 4000'den fazla ise fazla olan kısım için aile hekimlerine herhangi bir ödeme yapılmaz.
Örneğin, bakanlıkta memur-pratisyen doktor iken aile hekimliğine geçen (sözleşme imzalayan) birisine 3000 nüfus için 1500 + 2000 lira olmak kaydıyla 3500 lira ücret kaleminden para ödenecektir. Bu ödemeden yüzde 15 lik dilimden başlamak üzere gelir vergisi ve yüzde 16 oranında da sosyal güvenlik primi kesintisi yapılacaktır. Ayrıca, binde 6 oranında da damga vergisi kesildiğinde ele geçen net ücret 2484 lira olacaktır.

Aile sağlığı merkezi giderleri
Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine hizmet verdiği merkezin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, küçük onarım ve tıbbi sarf malzemeleri, kapıcı, kaloriferci, personel gibi giderleri için her ay tavan ücretin % 100'ü ödenir (3120 lira).
Aile hekimin tavan ücreti
Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine; 1, 2, 3, 4 ve 5. maddeler uyarınca her ay itibarıyla yapılacak brüt ödemeler toplamı ile devletçe karşılanacak sosyal güvenlik kurumu prim veya kesenekleri toplamı, tavan ücretin 6 katını (18.720 lirayı) aşamaz. Ancak detaylı incelendiğinde bir hekimin bu rakamlara ulaşma şansı yoktur.

SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ ÜCRETİ ÖDENECEK
Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine çalıştığı bölgeye göre sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti ödenir. Bu ödemede 657 Sayılı Kanun'un 152'nci maddesi uyarınca çıkarılan Bakanlar Kurulu kararının ekinde yer alan "Kalkınmada Öncelikli Yöreler Cetveli" esas alınır.
Ancak, kalkınmada öncelikli yöre sayısı düşük olduğundan her doktor bu parayı alamayabilir.
İlk 3 bölgede tavan ücret 312 lira
1,2 ve 3. bölgelerde çalışanlar için tavan ücretin % 10'u (312 lira)
4. bölgede çalışanlar için tavan ücretin % 20'si (624 lira)
5. bölgede çalışanlar için tavan ücretin % 30'u (936 lira)
6. bölgede çalışanlar için tavan ücretin %40'ı (1248 lira)
7. bölgede çalışanlar için tavan ücretin % 50'si (1560 lira)
(Tavan ücret: 2010 Temmuz-Aralık dönemi için 3120 liradır.)
GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİ GİDERLERİ HESAPLANIYOR
Gezici sağlık hizmeti kapsamındaki nüfus: 500'den az ise ödeme olmayacak
500-1000 kişi tavan ücretin % 10'u (312 lira)
1001-1500 kişi tavan ücretin % 20'si (624 lira)
1501-2000 kişi tavan ücretin %30'u (936 lira)
2001'den fazla ise tavan ücretin %40'ı (1248 lira) esas alınır.

Tetkik ve sarf malzemesi giderleri
Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine ihtiyaç duyduğu tetkikleri yerel sağlık idarelerinin gösterdiği laboratuvarlarda yaptırtmak ve bu tetkikler için gerekli sarf malzemelerini temin
etmek amacıyla yapılacak giderler karşılığı ödeme yapılır. Yerel sağlık idarelerinin gösterdiği laboratuvarlarda yaptırılan tetkikler için belge karşılığında ödeme yapılır; belgelendirilemeyen kısım için herhangi bir ödeme yapılamaz. Ancak tetkik ve sarf malzemeleri giderleri karşılığı yapılacak toplam ödeme tutarı, tavan ücretin % 100'ünü (3120 lirayı) geçemez.

İşverenlerin % 58'ine göre çalışan mesaide iş arıyor
Monster, Kasım 2010'da www.monster.com.tr, Facebook, Twitter, Linkedin, FriendFeed gibi sosyal ağ platformları ve şirketlerle email yoluyla "çalışan sadakati'' araştırması yaptı.
Araştırmaya katılan 2 bin 760 çalışan ve adaya, "Size istifa etmeyi en çok düşündüren gün hangisidir?'' diye sorulduğunda, katılımcıların yüzde 60 ı en çok pazartesi günü işten ayrılmayı düşündüklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 59'u şu an yaptığı işi severek yapmadığını belirtirken, yüzde 38'i iyi bir fırsat yakalaması halinde işten hiç düşünmeden ayrılabileceklerini söyledi. Katılımcıların yüzde 35 i şu an işsiz olduğunu ve aktif şekilde iş aradığını, yüzde 24 ü daha kıdemli çalışma veya iyi bir kariyer fırsatı doğduğunda işten ayrılmayı düşüneceklerini kaydetti.
Çalışanların şirkete bağlılık ve sadakatleri hakkında, 453 şirkete yöneltilen sorularda,
işverenlerin yüzde 40'ı çalışanlarının şirketlerine bağlı olduğunu düşünürken, yüzde 30'u "emin değilim'', yüzde 28'i ise "hayır'' yanıtını verdi. İşverenlere "Çalışanlarınızın iş saatleri içinde yeni bir iş aradıklarını düşünüyor musunuz?'' diye sorulduğunda, şirketlerin yüzde 58 i bu soruya "evet'' dedi. Bir işyerinde çalıştığı halde kendini o işverene eskisi kadar bağlı hissetmeyen çalışan oranı yüzde 70.
ORTALAMA ÇALIŞMA 4 YIL
Araştırmaya göre bir çalışanın bir işte çalışma süresi 1955'te 27 yıl iken, bu süre bugün 4 yıla inmiş durumda.

Kaynak: Habertürk
Ali Tezel 09.12.2010

Hiç yorum yok: