3 Ağustos 2010 Salı

6009 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER

 

6009 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER

Vergi Mevzuatında önemli değişiklikler içeren  6009 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun 23.07.2010 tarihinde TBMM’de kabul edilerek, 01.08.2010 Tarih ve 27659 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  Çok sayıda  yasada değişiklik yaptığı için adına “Torba Yasa” denilen 6009 sayılı yasa ile özellikle vergi mevzuatında bazı değişiklikler yapılmıştır.  Yazımızın konusunu oluşturan bu değişiklikler Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu açısından başlıklar altında incelenmiştir.

1. GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

a. Ücretlilerin 2010 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi Yeniden Düzenlendi

Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesinin son gelir diliminde yer alan %35 oranı, Anayasa Mahkemesi kararıyla ücret gelirleri yönünden iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin  kararı nedeniyle 6009 sayılı Kanun ile GVK’nın 103. Maddesi ücret gelirleri yönünden aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir;

01.01.2010-31.12.2010 Ücret Gelirleri İçin Gelir Vergisi Tarifesi

Vergi Oranı (%)

8.800 TL’ye kadar

15

22.000 TL’nin 8.800 TL’si için 1.320 TL, fazlası

20

76.200 TL’nin 22.000 TL’si için 3.960 TL,fazlası

27

76.200 TL’den fazlasının 76.200 TL’si için 18.594, fazlası

35

- Ücret gelirlerine ilişkin yeni gelir vergisi tarifesi  01.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 01.08.2010 tarihinde yürürlüğe girdi.

- 2010 takvim yılına ilişkin olarak yapılmış ücret ödemeleri için kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapılmış olan gelir vergisi tevkifat tutarlarının bu kanunla yapılan düzenleme uyarınca hesaplanan vergiden;

- Fazla olması hâlinde, fark vergi tutarının terkin edilmesi, tahsil edilmişse mükelleflerin sonraki dönemlerde ödeyecekleri gelir vergisinden mahsubu, mahsup olanağının olmaması hâlinde ise red ve iade edilmesi,

- Eksik olması halinde farkın, vergi sorumluları tarafından kanunun yayımlanmasından sonra yapılacak ilk ücret ödemesinden kesilerek bu ödemenin ait olduğu döneme ilişkin muhtasar beyannamenin verilme ve ödeme süresi içinde topluca verilecek ayrı bir beyanname ile beyan edilerek ödenmesi,

- Bu beyanname için ayrıca damga vergisi hesaplanmaması, süresinde düzeltilen söz konusu fark için gecikme faizi ve vergi cezası aranmaması, eksik tahakkuk etmiş olan verginin bu süre içinde tamamlanmaması halinde bu tarihte vergi ziyaı doğmuş olduğu,

6009 sayılı yasa ile hükme bağlanmıştır.

Tarih: 04.08.2010


Kaynak: www.MuhasebeTR.com
Cihat ERTÜRK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
cihaterturk@gmail.com

 

 

 

 

 

  www.ikyworld.com

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim ve Araştırma Sitesi

info@ikyworl.com

 

İkyworld.com Forum üyelik sistemi

 

İkyworld Haber Grubu

http://groups.google.com.tr/group/ikyworld

Kuruluş 2008

 

Hiç yorum yok: