3 Haziran 2010 Perşembe

RAPOR ALAN İŞÇİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BİLDİRİMİNDE GENELGE UYGULAMASI

RAPOR ALAN İŞÇİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BİLDİRİMİNDE GENELGE UYGULAMASI 

 

12.05.2010 tarih, 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 40.maddesinde, Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi esnasında sigortalının; İstirahatlı olduğu dönemde işyerinde çalışıp çalışmadığı, kazanç hesabına giren döneme ilişkin aylarda, prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeleri ile viziteye çıktığı/istirahatın başladığı tarih itibarıyla prim ödeme hâlinin devam edip etmediğinin Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda bildirileceği belirtilmiştir.

 

12.05.2010 tarih, 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliği ve  25 Mayıs 2010 tarih, 2010/66 sayılı Genelge hükümlerine göre istirahatli (raporlu)  işçiler, 12 Mayıs 2010 tarihinden itibaren internet ortamında işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmek zorundadır.

 

Bildirimin Kapsamı

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4/a ve 5.maddesi kapsamındaki işçilerin istirahatli olmaları durumunda elektronik ortamda bildirim yapılacaktır.

 

Bildirimin Gönderilmesi

 

Bildirim, www.sgk.gov.tr internet adresinde “İşveren” menüsü “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecektir.

 

Bildirime Tabi İstirahat Süresi

 

10 günden az istirahatlarda istirahatın bittiği gün (azami 9 gün), 10 gün ve daha uzun süreli istirahatlarda ise 10’ar günlük sürelerin bittiği ve son 10 günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği gündür.

 

Bildirim Süresinin Hesabı

 

Örnek 1:  İşçi, 31 Mayıs – 08 Haziran 2010 arası 9 gün istirahat raporu almıştır. 9 Haziranda iş başı yapacağından 9-10-11-14-15 Haziran arası bir günde bildirimin yapılması gerekmektedir.

 

Örnek 2: 10 günden fazla istirahat raporu alan işçiler, işverenden geçici iş göremezlik ödeneklerini 10’ar günlük dilimler halinde almak istediklerini talep ederlerse bildirim aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

 

İşçi, 31 Mayıs – 17 Haziran 2010 arası 18 gün istirahat raporu almıştır. 18 Haziranda iş başı yapacağından ilk bildirim (10 günlük süre 31 Mayıs–9 Haziran tarihinde dolduğundan) 10-11-14-15-16 Haziran arası bir günde bildirimin yapılması gerekmektedir. İkinci bildirim ise (10-17 Haziran arası 8 günlük kalan raporlu süre ise) 18-21-22-23-24 Haziran arası bir günde bildirimin yapılması gerekmektedir.

 

Örnek 3: 10 günden fazla istirahat raporu alan işçiler, işverenden geçici iş göremezlik ödeneklerini 10’ar günlük dilimler halinde almak istediklerini talep etmezlerse bildirim aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

 

İşçi, 31 Mayıs – 17 Haziran 2010 arası 18 gün istirahat raporu almıştır. 18 Haziranda iş başı yapacağından, 18-21-22-23-24 Haziran arası bir günde bildirimin yapılması gerekmektedir.

 

12 Mayıs 2010 Öncesi

 

Sosyal Güvenlik Kurumu, 12 Mayıs 2010 tarihinden önce iş göremezlik ödeneği için başvuruda bulunanlarla ilgili olarak işverenlere bildirimde bulunması için tebligat çıkartacaktır. İşverenler de tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içinde bildirimde bulunacaklardır. Bildirimde bulunmayan işverenlere idari para cezası uygulanacaktır.

 

İlk Defa İşe Giren İşçiler

 

Sigortalıların hizmet bildirimleri e-bildirge sisteminden takip eden ayın 23’üne kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmektedir.

 

İlk defa işe giren sigortalılardan iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle istirahat raporu alanlar ile tekrar işe başlayan sigortalılardan, işe başladıkları tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 gün sigortalılıkları olanların, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık ve analık nedeniyle istirahatlı oldukları sürelerde işyerlerinde çalışmadıklarına dair bildirim (işverenler tarafından e-bildirge sisteminde mevcut olan sigortalı hesap fişi ile cari ayın hizmetlerini kuruma gönderdikten sonra) elektronik ortamda kuruma gönderilecektir. Aksi takdirde idari para cezası uygulanacaktır.

 

Bildirim Yapılmaması Halinde Ceza

 

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerince, istirahatli işçilerin bildirimlerinin internet ortamında gönderilip gönderilmediği kontrol edilecek ve bildirimi yapmayan işverenlere bildirimin yapılması ile ilgili tebligat gönderilecektir. İşverenlerden yazının tebliğ alındığı tarihten itibaren 5 işgünü içerisinde bildirimlerin yapılması istenecektir. Bu süre içerisinde bildirimin yapılmaması halinde (bildirimin verilmemesi halinde asgari ücretin 5 katı tutarında 3.645 TL, bildirimin geç verilmesi halinde asgari ücretin 2 katı tutarında 1.458 TL) idari para cezası uygulanacaktır.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılacak denetim ve kontrollerde söz konusu bildirimlerin geç yapıldığının tespiti halinde tebligat yapılmadan idari para cezası uygulanacaktır.

 

1-2 Günlük Raporların Bildirimi

 

5510 sayılı Kanunu ve uygulama Yönetmeliği gereği hastalık nedeniyle 1-2 günlük rapor alınması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geçici iş göremezlik ödeneği (istirahat parası) ödenmez.

 

2010/66 Sayılı Genelge hükümlerine göre 1 gün dahi istirahat (rapor) verilse geçici iş göremezlik belgesi düzenleneceğinden, 1-2 günlük raporlarda kanaatimce bildirilecektir.

 

(2010/66 Sayılı Genelge ile ilgili SGK tarafından yapılan Duyuru ile "Buna göre, hastalık sebebiyle 3 günden az süreli düzenlenen istirahat raporlarına istinaden çalışılmadığına dair bildirimlerin yapılmasına gerek bulunmamaktadır." denilmektedir.)

 

Sonuç

 

12.05.2010 tarihinden itibaren sigortalıların istirahatli (raporlu) oldukları sürelerde işyerinde çalışmadıklarına dair düzenlenecek bildirim, istirahat (rapor) süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecektir.

 

Düzenleme kanaatimce raporlu işçinin işyerinde çalışıp-çalışmadığının tespitine yöneliktir.

 

01 Haziran 2010

 

Cumhur Sinan Özdemir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Baş İş Müfettişi -Ankara

csnozdemir@gmail.com

 

Hiç yorum yok: