15 Haziran 2010 Salı

Genelge Hükümleri, Kanunla Çelişiyor Mu?

Normlar hiyerarşisinde kanun, tüzük, yönetmelik ve bunların uygulanmasında yol göstermek amacıyla yayımlanan tebliğ ve genelgelerin birbiriyle çelişmemesi asıldır.

5510 sayılıSosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "Prim oran­larıve devlet katkısı" başlıklı81. mad­desinin birinci fıkrasına kamuoyunda "is­tihdam paketi" olarak bilinen 5763 sayılıYasa ile bir bent eklenmişti.

Bu bent hükmüne göre 5510 sayılıKanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılarıça­lıştıran özel sektör işverenlerinin, 5510 sayılıKanun'un 81. maddesinin birinci fık­rasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarıprimlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarının Hazinece karşılanacağı düzen­lenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre işveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için;

• İşverenlerin çalıştırdıklarısigortalı­larla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na vermeleri,

• Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalıhissesine isabet eden tutarıile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarıyasal süresinde öde­meleri,

• Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim, idari para cezasıve bunlara ilişkin gecik­me cezasıve gecikme zammıborcu bu­lunmaması

şartı getirilmiştir.

Ayrıca; Kuruma olan prim, idari para cezasıve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammıborçlarınıAmme Alacak­larının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler ile Sosyal Güvenlik Prim Ala­caklarının Yeniden Yapılandırılmasıve BazıKanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre yapılandıran işverenlerin bu tecil ve taksitlendirme ile yapılandırmaları devam ettiği sürece bu fıkra hükmünden yararlanacakları da düzenlenmiştir.

Aynıdüzenleme ile Hazine yardımı­nın; kamu idareleri işyerleri ile bu Kanu­na göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sıgortalılar hakkında uygulanamayacağıve bu düzenlenen destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yararlan­makta olan işverenlerin aynıdönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurun­dan yararlanamayacaklarıda hüküm altına alınmıştır.

Bu düzenlemelerin yanı sıra hükümde "Bu Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işveren­ler bir yıl süreyle bu fıkrayla sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz." şeklinde bir yaptırım da getirilmiş bulun­maktadır.

Prim ödeme günü veya kazanç tutarının eksik bildirilmesi destekten yararlanmayı engellemez

İstihdam paketi ile getirilen yeni dü­zenleme bu şekildeyken Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Ge­nel Müdürlüğü'nce yayımlanan 19 Kasım 2009 tarih ve 2009-139 sayılı "Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesinden beş puanlık indirim" konulu Genelge'nin 2. maddesinde bu dü­zenlemenin dışında bir açıklamanın bulun­ması dikkat çekmektedir.

Söz konusu Genelge'nin 2. maddesine göre;

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuat­ları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluş­lar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelere veya mahkeme ilamına istina­den, çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmediği veya prim ödeme gün sayı­sınıya da prime esas kazanç tutarını ek­sik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden dolayı, beş puanlık prim indiriminden, bir yıl süreyle yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

"Buna göre, çalıştırılan sigortalıların Kuruma bildirilmediği ya da prim öde­me gün sayısının veya prime esas kazanç tutarının eksik bildirildiği hususunun,

•Yapılan kontrol ve denetimler so­nucunda tespit edilmesi halinde, tutanak tarihini,

•Bankalar, döner sermayeli kuruluş­lar, kamu idareleri ile kanunla kurulan ku­rum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve bel­gelerden anlaşılması halinde, söz konusu yazıların Kuruma intikal tarihini,

•Mahkeme ilamı ile karar verilmesi halinde, mahkemenin kesinleşmiş karar tarihini,

izleyen ay başından itibaren bir yıl süreyle söz konusu indirimden yararla-nılamayacağı" da bu açıklıkta Genelge'de belirtilmektedir.

Kanunla getirilen düzenlemede, ya­pılan kontrol ve denetimde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenlerin bir yıl süreyle bahsi geçen beş puanlık prim indiriminden yararlanamayacağı belirlenmişken; Genelge'de bu hükme ilave olarak prim ödeme gün sayısını ya da prıme esas kazanç tutarını eksik bildir­diği tespit edilen işyerlerinden dola­yı da bir yıl süreyle beş puanlık prim indiriminden yararlan ılamayacağı-nın hüküm altına alınmasının sebebi anlaşılamamaktadır. Genelge'deki bu düzenleme ile aslında işverenlerin söz konusu beş puanlık prim indiriminden yararlandırılmasının pek de istenmediği gibi bir anlam çıktığını söyle­mek yanlış olmayacaktır.Genelge ile getirilen bu düzenlemenin Kanun'da yer alan düzenlemeyi aştığını; bu nedenle Kanunda öngörülmeyen "prim ödeme gün sayısını ya da prime esas kazanç tutarını eksik bildirdiği tes­pit edilen işyerlerinden dolayı" beş puanlık Hazine yardımından bir yıl süreyle yararlandırılmaması konusundaki Genel­ge hükmünün yürürlükten kaldırılması ve Genelge'nin kanuna uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Kaynak: www.mess.org.tr

 

Hiç yorum yok: