30 Nisan 2009 Perşembe

YURTİÇİNDE İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

25 Nisan 2009 Tarihli Resmi Gazete   Sayı: 27210   Türkiye İş Kurumundan:

 

YURTİÇİNDE İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

                Amaç ve kapsam

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş arayanlar ile işverenlere Kurum tarafından sunulan hizmetlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

                Dayanak

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 ve 90 ıncı maddeleri, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 3 üncü maddesi ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

                a) Eski hükümlü: Bir yıldan uzun süreli bir cezadan veya Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyenleri, cezasını infaz kurumlarında tamamlayanları, cezası ertelenenleri, koşullu salıverilenleri, özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayanları ve ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanları,

                b) Kurum: Türkiye İş Kurumunu,

                c) Kurum portalı: Kurum hizmetlerine ilişkin içerikleri bir arada bulunduran Kurum internet sitesini,

                ç) Kurum ünitesi: Kurum İl/Şube Müdürlüklerini,

                d) Öncelik hakkına sahip olanlar: Kanun veya Bakanlar Kurulu Kararıyla kamu kurum ve kuruluşlarının işçi kadrolarına gönderilmede veya alınmada öncelik hakkına sahip olduğu belirlenenler ile kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında çalışırken, disiplin soruşturması nedeniyle işten çıkarılanlar dışında, tekrar kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına yerleşmek isteyenleri,

                e) Özürlü: Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden çalışma gücünün en az % 40 ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenenleri,

                f) Sigortalı işsiz: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamına giren işyerlerinde bir hizmet akdine dayalı ve sigortalı olarak çalışırken 4447 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nedenlerle işini kaybeden ve Kuruma başvurarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren kimseyi,

                ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri

 

                Kayıt

                MADDE 4 – (1) Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayan ve işverenlerin Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kaydolmaları zorunludur.

                (2) Kaydolan iş arayanlardan özürlü, eski hükümlü statüsünde veya öncelik hakkına sahip olduğunu beyan edenler, durumlarını Kurum ünitesine belgeleyene kadar bu statüde değerlendirilmezler.

                (3) Kayıt sırasında alınacak bilgiler ve kayıt ile ilgili diğer hususlar Kurum tarafından belirlenir.

                Kayıt şartları

                MADDE 5 – (1) İş arayan olarak kaydolmak için;

                a) 14 yaşını doldurmuş olmak,

                b) T.C. kimlik numarası, yabancılar için İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yabancı kimlik numarasına sahip olmak,

                c) Özürlüler için "Sağlık Kurulu Raporu"na, eski hükümlüler için "Eski Hükümlü Belgesi"ne, öncelik hakkına sahip olanlar için de bu durumlarını kanıtlayıcı belgeye sahip olmak,

                gerekir.

                (2) İşveren olarak kaydolmak için, Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri sicil numarasına sahip olunması gerekir.

                İş arayan kaydı geçerlilik süresi

                MADDE 6 – (1) İş arayanların kayıtlarının geçerlilik süresi, bir yıldan az olmamak kaydıyla Kurumca belirlenir.

                (2) Bu süre içinde Kurumca işe yerleştirilenler ve iş aramaktan vazgeçtiğini beyan edenler ile kayıt esnasında beyan edilen iletişim bilgileri ile kendisine ulaşılamayanlar, mevcut kayıtlarını güncelleyene kadar iş arayan olarak değerlendirilmez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşgücü İhtiyaçlarının Karşılanması ve İşe Yerleştirme

 

                İşgücü talebi

                MADDE 7 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerinin verilmesine ilişkin işlemler, kamuda işçi istihdamına ilişkin mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılır.

                (2) Kurum portalına kaydolan özel sektör işverenleri işgücü talebi verilmesine ilişkin işlemleri portaldan yapabilecekleri gibi bu işlemlerin Kurum tarafından yapılmasını da isteyebilir.

                Talebin karşılanması

                MADDE 8 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerinin karşılanmasına ilişkin işlemler, kamuda işçi istihdamına ilişkin mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılır.

                (2) Özel sektör işveren talepleri Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslar dahilinde ilan edilir.

                (3) Özel sektör işverenlerinden alınan işgücü taleplerine seçme işlemi, Kurum ünitesince veya işveren tarafından Kurum portalı üzerinden, talep şartları dikkate alınarak, kayıtlı iş arayanlar arasından yapılır.

                (4) İş arayanlar Kurum portalında bulunan açık işlere Kurum aracılığıyla veya doğrudan başvurabilirler.

                İşsizlik ödeneği almakta olanların işe yerleştirilmeleri

                MADDE 9 – (1) İşsizlik ödeneği almakta olan sigortalı işsizler, Kurumca önerilen işi aşağıda belirtilen nedenler dışında reddedemez.

                a) Sigortalı işsizin, mesleğine uygun ve son çalıştığı işin ücret/çalışma koşullarına yakın olmayan bir işte çalıştırılmak istenmesi,

                b) Sigortalı işsizin eğitim durumuna, yaşına, cinsiyetine, fizik ve sağlık durumuna uygun olmayan bir işte çalıştırılmak istenmesi,

                c) İşverenin önerdiği iş sözleşmesinin, iş yasalarında belirlenmiş olan asgari ücret, günlük ve/veya haftalık çalışma süresi, fazla çalışma ücreti, yıllık ücretli izin gibi çalışma koşulları hükümlerine aykırı koşullar içermesi,

                ç) Sigortalı işsizin ikamet ettiği yerin belediye mücavir alanı sınırları dışında bir iş olması,

                d) İşsizin, önerilen işyerinde daha önce 4857 sayılı İş Kanununun 24/II maddesine istinaden haklı sebeple ayrılmış olması.

                (2) Önerilen işin haklı neden olmaksızın reddedilmesi halinde işsizlik ödeneği kesilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Özürlü ve Eski Hükümlülerin İşe Yerleştirilmesi

 

                Çalıştırma yükümlülüğü

                MADDE 10 – (1) İşverenler;

                a) 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları, özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ile yüzde iki eski hükümlü işçiyi,

                b) Tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde 51 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ile yüzde iki eski hükümlü işçiyi

                meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.

                Çalıştırılacak özürlü ve eski hükümlü işçi sayısının tespiti

                MADDE 11 – (1) Zorunlu çalıştırılacak özürlü ve eski hükümlü işçi sayısının tespitinde belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan tüm işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür ve işyerindeki tam süreli çalışan işçi sayısına ilave edilir. İşyerinde kısmi süreli olarak çalıştırılan özürlü ve eski hükümlü işçi bulunması halinde bunlar da çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür ve toplam işçi sayısından düşülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha fazla olan kesirler tama dönüştürülür.

                (2) Fıkradaki hükümler uyarınca işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz.

                (3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre kurulan özel güvenlik şirketleri ile kurumların kendi ihtiyacı için kurduğu güvenlik birimlerinde güvenlik elemanı olarak çalışan işçiler özürlü ve eski hükümlü işçi sayısının tespitinde dikkate alınmaz.

                (4) Özürlü ve eski hükümlünün talebi halinde, işyerlerinde kısmi süreli çalışma yapan işveren tarafından özürlü ve eski hükümlüler kısmi süreli iş sözleşmesiyle de istihdam edilebilir. Zorunlu çalıştırma yükümlülüğü, kısmi süreli çalıştırma ile karşılanmak istendiğinde, kısmi süreli işçi sayısı birinci fıkrada belirtilen usul ile belirlenir.

                (5) Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

                (6) Çalıştırılan özürlü ve eski hükümlü işçiler, toplam işçi sayısının hesabında dikkate alınmaz.

                Mesleki eğitim, danışmanlık ve rehabilitasyon

                MADDE 12 – (1) Kurum; mesleklerin gerektirdiği nitelik ve şartlar ile özürlü ve eski hükümlülerin özelliklerini göz önünde bulundurarak; bunların istek ve durumlarına en uygun iş ve mesleği seçmesi, seçtiği meslekle ilgili eğitim imkânlarından yararlanması, işe yerleştirilmesi ve işe giriş sürecinde mesleki eğitim, danışmanlık ve rehabilitasyon programları veya işyerinde mesleki eğitim programları uygular/uygulatır, iş danışmanlığı hizmeti verir/verdirir.

                (2) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerin sunulması, özürlülerin yapabilecekleri işler ile işyerinde genel esaslar dışında tabi olacağı hükümlerin tespiti, özürlü ve eski hükümlülere ilişkin ilgili kurumlar tarafından erişilebilir bir veri paylaşım sistemi oluşturulması amacıyla; Kurum, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapar. Yapılacak işbirliğine ilişkin usul ve esaslar, protokolle belirlenir.

                Kurum aracılığı

                MADDE 13 – (1) Kamu ve özel sektör işverenleri, çalıştırmakla yükümlü oldukları özürlü ve eski hükümlü işçileri Kurum aracılığıyla sağlar.

                (2) Kurum aracılığı olmadan özürlü istihdam eden özel sektör işvereni, özürlünün işe başlama tarihinden itibaren bu durumu en geç onbeş iş günü içinde Kuruma bildirmesi ve tescil ettirmesi zorunludur. Kurum tarafından tescili yapılmayan işçi özürlü statüsünde değerlendirilmez.

                (3) İşyerinin işçisi iken özürlü duruma düşenlere öncelik tanınır.

                Özürlü ve eski hükümlü talebi

                MADDE 14 – (1) Kamu ve özel sektör işverenleri, çalıştırmakla yükümlü bulundukları işçileri, yükümlülüğün doğmasından itibaren beş iş günü içinde niteliklerini de belirterek Kurumdan talep eder.

                (2) Taleplerde, işyerinde yapılan işin gerektirdiği ağırlıklı vasıfların üstünde istihdamı zorlaştırıcı şartlar öne sürülemez.

                (3) Özürlü statüsündeki işçi taleplerinde, işin niteliği gerektirmediği sürece, özürlülük oranına üst sınır getirilemez ve özür grupları arasında ayrım yapılamaz.

                (4) Eski hükümlü statüsündeki işçi taleplerinde, eski hükümlüler arasında suç tasnifine göre ayrım yapılamaz.

                Özürlü ve eski hükümlü talebinin karşılanması

                MADDE 15 – (1) Özel sektör işvereni, özürlü açığını yükümlülüğün doğduğu andan itibaren otuz gün içinde karşılamak zorundadır.

                (2) Kurum, özel sektör işvereninin özürlü talep tarihinden itibaren en geç on gün içinde, başvuranlardan nitelikleri uygun özürlüleri durumlarını ve niteliklerini belirten belgelerle birlikte işverene gönderir. İşveren özürlü açığını, en geç on beş gün içinde, Kurum tarafından gönderilenler ya da Kurum portalında kayıtlı diğer özürlü iş arayanları bizzat seçerek veya kendi imkanlarıyla temin edeceği özürlüler arasından karşılar. İşe alınanları ve alınmayanları, alınmayış nedenlerini de belirterek Kuruma bildirir.

                (3) Kamu işyerlerinin özürlü ve eski hükümlü talepleri, kamuda işçi istihdamına ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde karşılanır.

                Çalışırken özürlü, eski hükümlü kapsamına girenler

                MADDE 16 – Çalışırken özürlü, eski hükümlü olan ve iş akdi feshedilmeyenler için tescil talebinde bulunulması halinde gerekli belgelerine istinaden Kurumca özürlü, eski hükümlü olarak tescilleri yapılır.

                Ayrımcılık yasağı

                MADDE 17 – (1) İşe alınmada; iş seçiminden, başvuru formları, seçim süreci, teknik değerlendirme, önerilen çalışma süreleri ve şartlarına kadar olan aşamaların hiçbirinde özürlüler ve eski hükümlüler aleyhine ayrımcı uygulamalarda bulunulamaz.

                (2) Çalışan özürlü ve eski hükümlülerin aleyhine sonuç doğuracak şekilde, diğer kişilerden farklı muamelede bulunulamaz.

                (3) Ayrımcılık veya farklı muamele gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile işverenler için 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 122 nci maddesi hükümleri uygulanır.

                İşyeri ve çalışma koşullarının özürlülere göre hazırlanması

                MADDE 18 – (1) İşverenler, işyerlerini özürlülerin çalışmalarını kolaylaştıracak ve işin özürlü çalışana uygunluğunu sağlayacak şekilde hazırlamak, sağlıkları için gerekli tedbirleri almak, mesleklerinde veya mesleklerine yakın işlerde çalıştırmak, işleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmek, çalışmaları için gerekli araç ve gereçleri sağlamak zorundadırlar.

                (2) Uygun koşulların varlığı halinde çalışma sürelerinin başlangıç ve bitiş saatleri iş kanunlarında belirtilen sürelerden az olmamak koşuluyla, özürlünün durumuna göre belirlenebilir.

                Özürlülerin çalıştırılamayacakları işler

                MADDE 19 – (1) Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamaz.

                (2) Özürlüler, sağlık kurulu raporunda çalıştırılamayacakları belirtilen işlerde çalıştırılamaz.

                Eski hükümlülerin çalıştırılmayacakları işyerleri

                MADDE 20 – (1) Eski hükümlülerin, herhangi bir sınırlama olmaksızın kamuya ait işyerlerinde çalıştırılmaları esastır. Ancak, kamu güvenliği ile ilgili hizmet üreten işyerlerinde eski hükümlü çalıştırılamaz. Bu kapsamdaki işyerleri  ilgisine göre, Adalet, Milli Savunma, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tespit edilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

                Denetim ve idari para cezası

                MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinde çalıştırılacak özürlü ve eski hükümlü işçilerle ilgili yapılacak denetim, 4857 sayılı İş Kanununun öngördüğü çalışma hayatının denetimi ve teftişi esaslarına göre yapılır.

                (2) Özürlü ve eski hükümlü çalıştırılmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen işveren hakkında 4857 sayılı İş Kanununun 101 inci maddesinde belirtilen idari para cezası, aynı Kanunun 108 inci maddesi gereğince, işyerinin bulunduğu yerdeki Kurum İl Müdürü tarafından doğrudan verilir.

                (3) Kurum tarafından, kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur. Bu bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket eden özel kesim işyerlerine 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince idari para cezası verilir. Toplanan bilgiler, Kurum hizmetlerinden başka amaçla kullanılamaz.

                Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

                MADDE 22 – (1) 28/4/2004 tarih ve 25446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmeti Hakkında Yönetmelik ile 24/3/2004 tarihli ve 25412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

                Yürürlük

                MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

1 MAYIS GÜNÜ ÇALIŞAN İŞÇİYE ÇİFT YEVMİYE ÖDENECEK

1 MAYIS GÜNÜ ÇALIŞAN İŞÇİYE ÇİFT  YEVMİYE ÖDENECEK

 

Ulusal Bayram ve genel tatil günleri, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilmiştir.

 

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda değişiklik yapan 5892 sayılı Kanun 27.04.2009 tarih, 27212 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 1 Mayıs günü “Emek ve Dayanışma Günü Tatili” kabul edilmiştir. Diğer bir ifadeyle 1 Mayıs günü, İş Kanunu’nun,47.maddesi kapsamında  genel tatil günüdür.

 

Bir takvim yılı içerisinde 13.5 gün olan Ulusal Bayram ve genel tatil günü, 14,5 gün olmuştur.

 

Ulusal bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışmayan yani tatil yapan işçilere, işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın bir gündelik tutarında ücret ödenir. İşçiler tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücret daha ödenir. Bu ücrete genel tatil ücreti denir.

 

I-Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri:

 

A- Ulusal Bayram Günü:

 

Cumhuriyet’ in ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram günüdür.28 Ekim günü saat 13.00 da başlar - 1.5 gündür.

 

B- Genel Tatil Günleri:

 

Resmi ve dini bayram günleri,yılbaşı günü ile emek ve dayanışma günü genel tatil günleri olarak kabul edilmektedir.

 

Resmi Bayram Günleri:

 

23 Nisan : Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 1 gündür.

19 Mayıs : Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 1 gündür.

30 Ağustos: Zafer Bayramı - 1 gündür.

 

Dini Bayram Günleri:

 

Ramazan Bayramı: Arefe günü saat 13.00 da başlar - 3.5 gündür.

Kurban Bayramı: Arefe günü saat 13.00 da başlar - 4.5 gündür.

 

Yılbaşı Günü:

 

1 Ocak günü: Yılbaşı Tatili - 1 gündür.

 

Emek ve Dayanışma Günü:

 

1 Mayıs günü: Emek ve Dayanışma Günü Tatili - 1 gündür.

 

II-Genel Tatil Ücreti:

 

İş Kanunu’nun,47.maddesine göre “…işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir…”genel tatil ücreti olarak işçilere her gün için bir günlük ücreti ödenir.Kanun hükmü çok açıktır.İşçi çalışmaz ise normal ücretini alacak,bayram günü çalışırsa normal ücreti kadar bayram ücreti alacaktır.Diğer bir ifadeyle çift yevmiye alacaktır.Bayram çalışması  ayrıca iki yevmiye şeklinde yorumlanamaz.Ancak toplu iş sözleşmeleri ve/veya iş sözleşmeleri ile işçi lehine hükümler konulabilir.Örneğin;Genel tatil günleri çalışma halinde işçiye ayrıca iki yevmiye ödenir denilebilir.

 

III-Genel Tatil Ücretinin Hesaplanması:

 

1 Mayıs bu yıl Cuma gününe denk gelmiştir.Bay A,…alışveriş merkezinde faaliyet gösteren…unvanlı mağazada çalışmaktadır.Mağaza işyeri tatil  günleri de açıktır.Günlük net ücreti 25 TL ’dır.1 Mayıs günü izinlidir.Çalışmadığı için o günün ücreti (bir iş karşılığı olmaksızın) ödenecektir. Aynı işyerinde çalışan Bayan B ise 1 Mayıs günü çalışmıştır.Günlük net ücreti 30 TL’ dır Bayan B’ye 1 Mayıs günü çalışması için günlük net ücreti kadar ilave bir günlük ücreti yani 30 TL’ daha ödenecektir.

 

Bay A’ya 1 Mayıs günü çalışmadığı için normal ücreti olan 25 TL,Bayan B’ye ise 1 Mayıs günü çalıştığı için 30 TL (Normal ücreti) + 30 TL (Bayram Çalışması Ücreti) = 60 TL ödenecektir.

 

IV-Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışan İşçilere Ücret Ödemek Yerine İzin Kullandırılması:

 

İşçilerin Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde çalışıp müteakip gün ve/veya başka bir gün izin kullanarak ilave bir günlük ücretlerinin ödenmemesi kanaatimce mümkün değildir ve bu tür uygulamalar Kanuna aykırıdır.

 

Kanun koyucu Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçileri ödüllendirmek  için ek bir ödeme öngörmüştür.

 

Sonuç:

 

Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere ilave bir yevmiye ücreti ödemeyen işverenlere idari para cezası uygulanacağına yönelik İş Kanununda açık bir hüküm yoktur.Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı görüşü ve yerleşik yargı kararlarına göre İş Kanunu’nun 102/a maddesine göre ceza uygulanacaktır ve uygulanmaktadır.Ceza miktarı 2009 yılı (her işçi ve her ay) için 112 TL’dir.Örneklersek çalışılan 1 Mayıs günü için Bayan B’ye fazladan bir yevmiye ücreti olan 30 TL’yi ödemeyen işveren 112 TL ceza ödeyecektir[1].Bu ceza ödenmeyen her ay için tekrar edecektir.

 

İşçiye yapılacak tatil günü çalışması  ödemesi sigorta primi ve vergiye(stopaj) tabi olduğundan işverenlerce ödenmediği takdirde geriye dönük verilecek ek belgeler nedeniyle ilgili kurumlar nezdinde de sorunlar yaşanabilecektir.

 

İşverenlerin cezaya muhatap olmamak için genel tatil günleri çalışan işçilere haklarını ödemesi gerekir.

 

29 Nisan 2009

 

Cumhur Sinan Özdemir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Müfettişi -Ankara

 

  

29 Nisan 2009 Çarşamba

Görme engelli doğdu, İngiltere'de bankası, futbolda üç kupası oldu

 

 

Doğuştan görme engelli David Clarke eğitimine 3 yaşında yatılı okulda başladı. Lisansını politika, lisans üstünü diplomasi üzerine yaptı. HSBC ve RBS’de başlayan bankacılık kariyerini kendi bankasının kıdemli ortağı olarak sürdürüyor. Görme engelliler liginde 3 kez gol kralı olan Clarke ’İngiltere’nin kör talihi’ diye anılıyor, "Dünyanın en şanslı insanıyım. Görmek istemiyorum" diyor.

AİLESİ görme engelli olduğunu anladığında David Clarke henüz 3 aylıktı. Özürlülere eğitim veren yatılı bir okula katılmak için evinden ayrıldığında ise 3 yaşında... Üniversitede politika okudu. Üzerine diplomasi masterı yaptı. HSBC’de başlayan ve 8 yıl süren bankacılık kariyerine aldığı cazip bir iş teklifi sonucunda Royal Bank of Scotland’da (RBS) devam etti. Sonunda da İngiltere’de faaliyet gösteren Clydesdale Bankası’nda kıdemli hissedar oldu. 38 yıllık yaşamına bir de futbol kariyeri sığdırdı. Forvet olarak yer aldığı İngiltere Görme Engelliler Ligi’nde 3 kez Altın Ayakkabı kazandı. Başarısını bağımsızlığına bağlayan Clarke, kendisini dünyanın en şanslı insanlarından biri olarak görüyor. "Görmek için nelerden vazgeçerdin" sorusuna "Böyle çok mutluyum. Gören insan nasıl yaşar bilmiyorum. Ben görmek istemiyorum" diye cevap veriyor.

Işık canımı acıtırdı

Teradata’nın Bilişim Zirvesi için İstanbul’a gelen Clarke’ın yaşamı 38 yıl önce Kuzey İngiltere’de Liverpool ile Manchester arasında bir kasabada başlamış. İki sağlıklı kardeşin ardından girdiği ailede şok etkisi yaratmış. Ne zaman ışık gelse canı acıdığı için yüzünü kaçıran David’in görme özürlü olduğunun ortaya çıkması, aileyi zor durumda bırakmış. Aile 3 yaşında onu eğitim psikoloğuna götürmüş. Psikolog da aileye ’İhtiyacı olan tek şey okula gitmek’ demiş. Bunun üzerine önemli karar alınmış ve David 3 yaşında Liverpool’da özel yatılı okula gitmeye başlamış.

3 yaşında evden ayrıldım

Tüm hafta boyunca o yatılı okulda kaldığını ve 3 yaşındaki çocuklarını tüm hafta boyunca okulda bırakmanın ailesi için hiç de kolay olmadığını ifade eden Clarke, eğitim hayatını şöyle anlatıyor: "Zor bir karardı. 18 yaşıma gelene kadar 3 özel okul değiştirdim. Biri Liverpool’daydı, diğeri Birmingham’da... Sınıflarda sadece 6-8 kişinin olduğu okullardı bunlar. Burada iyi bir eğitim aldım. Hayatım değişti. Çünkü benim gibi birinin sadece ’iyi’ olması yetmez. Akademik açıdan da deneyimleriyle de ’daha iyi’ olması gerekir. Bunu bilerek üniversitede politika okudum. Ardından da diplomasi alanında yüksek lisans yaptım. Ve sonunda da bankacı oldum."

HSBC ve Royal Bank Of Scotland’ın ardından 3 yıl önce kurulan Clydesdale Bankası’na hissedar olan Clarke büyük risk alarak başladığı bu deneyimi fırsata çevirmiş: "İlk başladığımızda sıfır müşteri ve sıfır gelir garantisiyle bembeyaz bir kağıttı. Bu bankayı 3 yıl içinde 1 milyar Euro’luk mevduat ve kredi hacmi olan bir kuruma dönüştürdük. Şu an dünyada AA Ratinge sahip 11 bankadan biriş konumundayız. Bunu da samimiyetimiz ve kurduğumuz ilişkilerle başardık. Şu an orada kıdemli hissedarım. Ayrıca Görme Engelliler liginde forvet oynuyorum. 3 yıl boyunca gol kralı oldum."

Karım çok güzelmiş bana öyle söylüyor

KENDİSİNİ
servetli olarak tanımlamayan ama oldukça rahat bir hayat sürdüğünü dile getiren David Clarke, bankacılığına atıfta bulunarak "Benim işim başka insanları zenginleştirmek" diyor. En şanslı insanlardan birisi olduğunu savunan Clarke, bu şansını şöyle açıklıyor: "Bundan fazlasıyla ilgilenmiyorum. İki güzel çocuğum var. Güzel bir karım var (en azından bana öyle söylüyor). İyi de bir gelirim var. Kendi evimde yaşıyorum. Oldukça rahat bir hayat sürüyorum."

Beş kişilik takımda sadece kaleci görüyor

LIVERPOOL taraftarı bir ailenin içinde doğduğunu belirten Clarke, "İstanbul bizim için çok önemli. kupayı burada almıştık" diyor. İngiltere Görme Engelliler Ligi’ni ve kurallarını da şöyle anlatıyor: "Ligde şu an 4 takım var. Bu sayının önümüzdeki yıl sekize, bir sonraki yıl ise 12’ye çıkartılması bekleniyor. Katı zeminde oynuyoruz. Takımda sadece yarı profesyonel kaleciler görüyor. Topu içindeki küçük metal parçaların çıkardığı ses ile takip ediyoruz. Herkes benim görmediğimi sanıyor. Ama ben görebiliyorum. Maç süresinde resmi kafamın içinde canlandırıyorum."

İç sesinize değil kendinize odaklanın

BAŞARIDA
temel olan şeyin insanın kendisine odaklanması olduğunu dile getiren David Clarke insanın en büyük düşmanının iç sesi olduğuna inanıyor ve bunu şöyle açıklıyor: "İç sesimiz bize sürekli neleri yapamayacağımızı anlatıp duruyor. Sürekli ’Eğer bu olsa şunu yapabilirdim’ diye düşünüp duruyoruz. Oysa elinde olan, zaten elinde. Ben herkesin iç sesinden çok neler yapabileceğine odaklanması gerektiğini düşünüyorum."

Basit bankacılık yaptık

DAVID
Clarke’ın bundan önce bankacılık yaptığı kurumlar olan HSBC ve RBS krizden büyük yaralar aldı. Clarke ’O günlerde kullanılan enstürmanlara bakıp bu krizi görebildiniz mi’ sorusunu şöyle yanıtladı: "Benim çalıştığım bölümler daha gelenekseldi. O nedenle kullanılan çok inovatif enstürmanlarla karşılaşmadım. Şimdi de bir bankacı olarak basit işlemler yapıyoruz. Mevduat topluyoruz ve krediye dönüştürüyoruz. Hasar almıyoruz."

 

27 Nisan 2009 Pazartesi

İŞ-KUR'UN OTELLERE YÖNELİK İSTİHDAM GARANTİLİ KURSLARINA İLGİ ARTIYOR

 

İŞ-KUR’UN OTELLERE YÖNELİK İSTİHDAM GARANTİLİ KURSLARINA İLGİ ARTIYOR

Otellerin yetişmiş eleman olarak en çok gereksinim duydukları alanlardan; mutfak, yiyecek-içecek, housekeeping, çamaşırhane, ön büro gibi branşlarında açılan kurslara Antalya bölgesinde 1.200'e yakın kişi katıldı.

 

 

 

Turizmin konaklama  kesiminde yetişmiş eleman sorununa çözüm arayışları kapsamında Türkiye İş Kurumu (İş-Kur)’un başlattığı kurslara hem oteller hem de bu alanda çalışmak isteyen gençlerin ilgisi artıyor.
Kursu tamamlayanlara iş garantisi sağlanan, kursiyerlere eğitim süresince yeme-içme ve konaklama olanakları ile sosyal güvenlik olanağının yanında ücret de verilen İş-Kur’un projesine katılan otellere de kursiyer başına 30 TL destek ödeniyor.

 

İş-Kur ile sektör işbirliği
İş-Kur Antalya Müdürü Fazlı Tamer Özükan, turizm sektörünün konaklama kesiminde yetişmiş elemana en çok gereksinimi duyulan alanlardan mutfak, yiyecek-içecek, housekeeping, çamaşırhane, ön büro gibi branşlarında açılan kurslarda Antalya bölgesinde 1.103 kişiye mesleki eğitim kursu vereceklerini söyledi.
Kursların otellerle işbirliği halinde ve istihdam garantili olduğunu belirten Özükan, İş-Kur programına katılan otellerin, gereksinim duydukları bölümlerde ve gereksimin duydukları sayıda kişiye eğitim verebildiklerini ifade etti.

AKTOB: Sertifikasyon sistemine geçişin de gereği

  

Sektörün bu alandaki sorununa çözüm olabilmek için İş-Kur’un başlattığı projenin iyi bir proje olduğunu belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Üyesi Osman Ayık, “İş-Kur’un bu projeler için ayrılmış kaynakları var, bu kaynaklar doğru ve verimli kullanılırsa olumlu sonuç alınabilir” dedi.
Ayık, bunun, AB’ye uyumun da zorunlu gereği olan “mesleki sertifikasyon” sistemine geçiş için de zorunlu olduğunu belirtti.

28 tesiste 1.103 kişi eğitim alacak
İş-Kur’dan alınan bilgiye göre, 2009’un ilk yarısında 28 tesis projeye katılmak için başvuruda bulundu. İş-Kur’un projesi ile başlatılan kurslara bu yılın ilk dönemi için 1.103 kursiyer katıldı.

POYD: istediğimiz elemanı bulamıyoruz

 
Kısa adı POYD olan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği’nin de Başkanı olan Majesty Otelleri Genel Koordinatörü Volkan Şimşek de, kazancı, bulaşıkhaneci, kat hizmetleri gibi işlerde çalıştırılmak üzere eleman bulmakta zorluk çektiklerini belirterek, tesisler ile işbirliği halinde yürütülecek bu projenin, bu alandaki soruna çözüm getirebileceğini söyledi.

Acentelerden ilk talep Etstur’dan

 

İş-Kur’la yaptığı anlaşma kapsamında “İstihdam Garantili Seyahat Danışmanı Programı”na başvuruların büyük bölümü otellerden gelirken, seyahat acentelerinden ilk başvuran Etstur oldu. Etstur,  iki yıldır uyguladığı bu program kapsamında, geçen yıl 12, bu yıl da 15 kişiye eğitim vererek istihdam etti.

Queen Elizabeth'de 230 kursiyer
Queen Elizabeth Hotel Genel Müdürü İzzettin Yurtsever de, İş-Kur işbirliği ile personel eğitimi projesine ilk kez katıldıklarını belirterek, mutfak, yiyecek-içecek, housekeeping, çamaşırhane, ön büro branşlarında 230 kursiyerleri olduğunu  ifade etti. Yurtsever, “Kurs bittikten sonra kursiyerlerin yüzde 50’sini istihdam etmemiz gerekiyor. Sezona girdiğimiz için kursiyerlerin yüzde 50’sinden fazlasını istihdam ederiz” dedi.

Magic Life'ta 233 kişi

 
Magic Life İnsan Kaynakları Müdürü Billur Yılmaz ise 2009 yılı için İş-Kur’un yüzde 50 istihdam garantili meslek edindirme kursları için mutfakta 100, kat hizmetlerinde 33, serviste 100 olmak üzere toplam 233 kursiyer için anlaşma yaptıklarını söyledi.

Lares Park'ta iki sınıf

 
Larespark’tan Göksel Balta da, İş-Kur projesi kapsamında kat hizmetleri ve servis olmak üzere 15’er kişilik iki sınıf oluşturduklarını belirtti.

Side Star'da 214 kursiyer

 

Side Star otellerinden Tolga Çavuş, Side Star Beach ve Side Star Park Hotel için mutfak bölümüne 59 kişi, servis bölümünden 60 kişi, housekeeping ve çamaşırhaneye 40 kişi, ön büroya ise 15 kişi olmak üzere toplam 214 kursiyer için kurs programı başlattıklarını bildirdi.

Proje nasıl işliyor?
İş-Kur’un bölge müdürlüklerine başvuran tesislerin yöneticileri, ihtiyaç duydukları kat hizmetleri, resepsiyon, aşçılık, pastacılık, servis/garson, komi, teknik servis ve çamaşırhane gibi alanlardan tercihini yaparak otel bünyesinde sınıf oluşturuyor.
12 ay açık olan tesislerin yararlanabileceği kurs programına katılabilmek için İş-Kur’a kursiyerlerin yüzde 50’sini istihdam, kursiyerlerin yemek, lojman ve transferlerini karşılama garantisi veren tesis yöneticileri, İş-Kur’dan kursiyer başına 30 TL + KDV bir ödenek de alıyor.
İş-Kur, programa katılan kursiyerlere de 15 TL ücretin yanısıra iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yaptırıyor. İlkokul ve üzeri eğitim almış kişilerin katılabildiği programlar, 3-4 aylık eğitim sürecini kapsıyor.