18 Şubat 2009 Çarşamba

SGK BORÇLARINI TECİL VE TAKSİTLENDİRME KOLAYLIĞI

SGK  BORÇLARINI TECİL  VE TAKSİTLENDİRME KOLAYLIĞI

 

 

SGK’ ya  borçlu işverenlerin  Kuruma olan borçlarını içinde bulunduğumuz ekonomik kriz de göz önünde bulundurularak daha kolay ödemelerini sağlamak amacıyla yeni düzenlemeler yapılmıştır. SGK İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığınca düzenlemesi hazırlanan  03.02.2009 tarihli ve 2009/ 20 sayılı Genelgede uygulamanın nasıl yapılacağı açıklanmıştır.

 

SGK, borçlarının tecil ve taksitlendirilmesi, şuanda geçerli olan ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen yıllık %24 tecil faizi oranı üzerinden öteden beri uygulana gelen bir düzenleme olup 6183 s. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunundaki bu düzenleme 5766 s. Kanun ile  değiştirilmiştir.

 

TAKSİT SAYISI 24 AYDAN 36 AYA UZATILDI

 

SGK’ ya  borçlu olanların borçlarının taksitlendirilmesinde teminat şartı ile borcun ödeme vadesinin en fazla 24 aydan 36’ aya çıkarılmasıyla işverenlere kolaylık sağlanmaktadır.

 

Ayrıca yapılan değişiklikle  taksitlendirilen toplam borç miktarı 50.000-TL altında olması halinde, teminat aranılmayacaktır. Ancak borç miktarı 50.000-TL’ yi  aşması halinde, taksitlendirme için alınacak teminat miktarı, borcun  50.000-TL’ yi aşan kısmının yarısı olacaktır. Örneğin: 100.000-TL borcun taksitlendirilmesi  halinde 25.000-TL teminat alınacaktır.

 

TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK BORÇLAR

 

Borçluların sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezalarının yanı sıra bu borçlara ilişkin  damga vergisi ve bunların gecikme zamları da  taksitlendirme kapsamında bulunmaktadır.  Prim borçları içerisine 4/ 1-a (önceden SSK’lı tabir edilen) sigortalılığı kapsamında bulunan emekli işçi çalıştıranların sosyal güvenlik destek primi de dahil olacaktır.

 

NASIL FAYDALANILACAK?

 

Borçluların bağlı bulundukları  Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Merkez Müdürlüklerine başvurarak örneği Kurumca hazırlanan  tecil ve taksitlendirme dilekçesiyle talepte bulunmaları gerekmektedir.

 

Borçlu olanlardan talep dilekçesinin yanı sıra “borçlunun çok zor durumda” olduğunu gösteren muhasebe bilgilerine göre hesaplanan, Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar toplamının, Kısa Vadeli Borçlarına bölünmesi sonucu çıkacak oran;

 

“1,51 - 2” (2 dahil) arasında olması halinde 30 aya kadar,

 

“1,50” ve altında olması halinde 36 aya kadar tecil ve taksitlendirme yapılabilecektir.

 

Bu oranın belirlenmesinde kamu kurumları ve belediyeler ile borç miktarı 100.000.-TL’ nin altında olan özel sektör için “mali durum belgesi” ile beyanları esas alınacaktır. Özel sektörün 100.000.- TL’ nin üzerindeki borçları için şekli Kurumca belirlenen SMM ve YMM tarafından rapor veya borsada işlem gören şirketler için ise üçer aylık düzenledikleri mali tablolara göre Kurumca işlem yapılabilecektir.

 

TECİL VE TAKSİTLENDİRMENİN BOZULMASI

 

Tecil ve taksitlendirmeye konu taksitlerden bir veya birbirini izleyen iki taksitin ödenmemiş olması durumunda, bu taksit ya da taksitlerin, ödenmeyen ilk taksiti izleyen üçüncü taksitle birlikte tüm taksitlerin ödenmiş olması ve ödeme planındaki son taksit süresinin aşılmaması kaydıyla tecil ve taksitlendirme işlemi bozulmamaktadır. Ayrıca cari ay taksitleri de bir takvim yılında en fazla dört defadan fazla ödenmemesi veya taksitlendirme süresi aşılmamak kaydıyla dört taksitin takip eden yılın sonuna kadar ödenmemiş olması durumunda taksitlendirme işlemi bozulacaktır. İşverenlerin bu şartlara uygun hareket etmeleri faydalarına olacaktır.

 

BEŞ PUANLIK PRİM İNDİRİMİNDEN YARARLANAN İŞVERENLER DE TECİL VE TAKSİTLENDİRMEDEN YARARLANABİLECEKTİR.

 

Sosyal Güvenlik Kurumunun 2008/ 93 sayılı Genelgesine göre, Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması durumunda 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmakla birlikte, söz konusu borçların çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması ve yapılandırma veya taksitlendirme işlemleri devam ediyor olması kaydıyla, söz konusu indirimden yararlanılabileceği öngörülmüştür.

 

18 Şubat 2009

 

İSA KARAKAŞ

Sosyal Güvenlik Kurumu

Başkanlık Baş Müfettişi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

 

Hiç yorum yok: