19 Şubat 2009 Perşembe

EKONOMİK KRİZE ÖNLEM TASARISI YASALAŞTI

Yasaya göre, 2008 ve 2009 yıllarında kısa çalışma ödeneği için yapılan başvurularla
sınırlı olmak üzere, kısa çalışma için öngörülen azami 3 aylık süre, 6 ay olarak
uygulanacak. Kısa çalışma ödeneği miktarı da yüzde 50 oranında artırılarak ödenecek.
Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği
süresinden düşülmeyecek. Bu madde kapsamında uygunluk tespiti yapılmış olan başvurular
için kısa çalışma süresi, işverenin talebi doğrultusunda uzatılacak.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce uygunluk tespiti yapılan kısa çalışma
ödeneği başvurularında süre, işverenin talebi halinde aynı şartlarla ve 6 ayı aşmamak
kaydıyla uzatılacak. Bu maddede öngörülen ödenek miktarı aynı kalmak kaydıyla kısa
çalışma ödeneği süresini 6 ay daha uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Ancak bu
dönemde kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler, başlangıçta belirtilen işsizlik
ödeneği süresinden düşülecek.

Sağlık hizmeti sunucuları, sundukları hizmetlere ilişkin bir ay içinde düzenledikleri
fatura ve ekindeki belgeleri, izleyen ayın 15'ine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK)
teslim edecekler. Fatura teslim tarihi süresi içinde teslim edilen faturalar için teslim
edildiği ayın 15. günü, süresi içinde teslim edilmeyen faturalar için ise teslim edildiği
ayı takip eden ayın 15. günü olarak kabul edilecek.

Fatura bedelinin tamamı, fatura teslim tarihinden itibaren 60 gün içinde sağlık hizmeti
unucularına avans olarak ödenecek. Fatura ve ekindeki belgeler üzerindeki incelemeler,
teslim tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde tamamlanarak, avans hesabı kapatılacak.

-SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ-

Sigortalılığı sona eren kişileri kanunda belirtilen süre içinde SGK'ya bildirmeyenlere,
her bir sigortalı ve sandık iştirakçisi için asgari ücret tutarında idari para cezası
verilecek.

Kanunla, kuruma yapılan bildirimlere ilişkin de yeni bir düzenlemeye gidilecek.
İşverenler, işçi giriş ve çıkış bildirimini, SGK'ya verecek. Bildirimin, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilme zorunluluğu ise kaldırılacak.

-SENDİKALARIN YETKİ BAŞVURUSU-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; yetkili sendikanın belirlenmesinde ve
istatistiklerin düzenlenmesinde, kendisine gönderilen üyelik ve istifa bildirimleri ile
Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan işçi bildirimlerini esas alacak. Böylece çoğunluk
tespiti; Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirimler üzerinden yapılacak.

Özürlülerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi
işlerini kurmaları, özürlülerin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin
projelerine kamu kurum ve kuruluşların vereceği destekte, ''proje bedelinin yüzde 50'si
sınırlaması'' bundan böyle uygulanmayacak.

Maliye Bakanlığı; tevkifat yapacaklardan 10 ve daha az hizmet erbabı çalıştıranlar ile
hizmet erbabı çalıştırmayanlara ilişkin olarak beyanname verme süresinden itibaren 3 ayı
geçmeyecek şekilde, ödeme zamanını belirleyecek.
 
AR-GE ve destek personelinin, 31 Aralık 2013 tarihine kadar çalışmaları karşılığında elde
ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi düşüldükten sonra, hesaplanan gelir
vergisinin doktorasını yapanlar için yüzde 90'ı, diğerleri için yüzde 80'i, verilecek
muhtasar beyannamesi üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecek.

-İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ-

Ekonomik kalkınmanın hızlandırılması, istihdamın artırılması ve bölgeler arası
gelişmişlik düzeyi farkının en aza indirilmesi ve sektörel olarak da kümelenme olgusunun
öne çıkartılarak yatırımların teşvik edilmesine yönelik indirimli kurumlar vergisi oranı
uygulamasına imkan tanınacak.

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanacak yatırımlar, teşvik belgesine
bağlanacak. Bu yatırımlardan elde edilen kazançlar; yatırımın kısmen veya tamamen
işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya
kadar, indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacak.

-TEŞVİK UYGULANACAK İLLER GRUPLANDIRILACAK-

Bakanlar Kurulu; istatistiki bölge birimleri sınıflandırması ile kişi başına düşen milli
gelir ve sosya-ekonomik gelişmişlik düzeyini dikkate alarak illeri gruplandırmaya ve
gruplar itibariyle teşvik edilecek sektörleri ve bunlara ilişkin yatırım, istihdam
büyüklüklerini belirlemeye yetkili olacak.

Her bir il grubu için yatırıma katkı oranının yüzde 25'i, yatırım tutarı
50 milyon lirayı aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise yüzde 45'i geçmemek üzere
belirlemek ve kurumlar vergisi oranında yüzde 90'a kadar indirimli uygulatmak da
Bakanlar Kurulunun yetkileri arasında yer alacak.

Bakanlar Kurulu ayrıca, yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış makine,
yedek parça, yazılım, patent, lisans ve ''know-how'' bedeli gibi harcamaların oranlarını,
ayrı ayrı veya topluca sınırlandırabilecek.

Yatırıma katkı ve vergi oranı farklı illerde aynı mükellef tarafından yapılan
yatırımlarda, toplam yatırımın her bir ile isabet eden oranına göre, ilgili ilin yatırıma
katkı oranı ve indirimli vergi oranı uygulanacak.

Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde
ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilmesi halinde, indirimli oran bu
kazanca uygulanacak. Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise
indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda
kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına oranlanmasıyla
belirlenecek. Bu hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin
kayıtlı değeri, yeniden değerlenmiş tutarlarıyla dikkate alınacak. İndirimli oran
uygulamasına, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi
döneminde başlanacak.

Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde, devralan kurum, aynı koşulları yerine
getirmek şartıyla indirimli vergi oranından yararlanacak. Gelir vergisi mükellefleri de
bu düzenleme kapsamı içinde yer alacak.

-MÜKELLEF OLMAYAN YABANCI FON-

Katılımcıları tam mükellef olmayanların portföylerini yöneten şirketler,bu fonları iş
merkezi olarak değerlendirilmeyecek. Bu şirketler, daimi temsilci olarak sayılacak.
Böylece, kurumlar vergisi mükellefi olma niteliklerini taşımayan yabancı fonların
portföy yönetim şirketlerinin, fonlarını Türkiye'de değerlendirmelerinin önü açılmış
olacak. Bu şirketler, Türkiye'de kurulu portföy yönetim şirketleri aracılığıyla sadece
elde ettikleri kazanç kadar vergi ödeyecek.

-TEKSTİLE VERGİ İNDİRİMİ-

Tekstil, konfeksiyon ve deri sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerden ''kümelenme''
anlayışıyla belirlenen illere taşınanlara, vergi yoluyla destek sağlanacak.

Buna göre, tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde
faaliyetlerde bulunanlardan, üretim tesislerini Bakanlar Kurulunca belirlenen illere 31
Aralık 2010 tarihine kadar nakleden ve asgari 50 kişiye istihdam sağlayan mükelleflere, bu illerdeki işletmelerde sağladıkları kazançlar
için nakil tarihi izleyen hesap döneminden itibaren 5 yıl süreyle Kurumlar Vergisi
oranını yüzde 5'e kadar indirimli uygulatma konusunda Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
Gelir vergisi mükelleflerinin de yararlanacağı uygulamaya ilişkin esas ve usulleri,
Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

TBMM Genel Kurulunda, ekonomik krizi önlemeye ilişkin düzenlemeler içeren ve bazı
kanunlarda değişiklik yapan tasarı kabul edilerek yasalaştı.

Yasaya göre, Katma Değer Vergisi Kanununun, ihracat teslimi ve yurt
dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler bölümünde değişikliğe gidilecek. Buna
göre, teslim, yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya
da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılacak. Teslim konusu mal Türkiye
gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye ulaşacak ya da
yetkili gümrük antreposunda korunacak. Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce
yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı
tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi, durumu
değiştirmeyecek.

Yetkili gümrük antrepoları ile buralarda düzenlenmesi zorunlu belgeleri
belirlemeye, konulacak malın cinsi ve miktarı ile bunların antrepoda bekleme
süresi konusunda Gümrük Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı
yetkili olacak.

Yetkili gümrük antrepolarının işleyişi konusunda belirlenen esaslara
uyulmaması halinde ziyaa uğratılan vergi, buna ilişkin olarak kesilecek ceza ve
hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesinden katma değer vergisi iadesi alanla
birlikte antrepo işleticisi de müteselsilen sorumlu tutulacak.

Bazı cihaz, alet ve makinelerin yağlanmasında kullanılan yağların vergi
tutarları, yağların cinsine göre yeniden belirlenecek.

-İNTERNET HİZMETLERİNİN VERGİSİ İNDİRİLECEK-

Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetine
ilişkin Özel İletişim Vergisi yüzde 15'ten yüzde 5'e indirilecek.
Ön ödemeli kart satışları dahil, her çeşit telekomünikasyon işletmeciliği
kapsamındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri, radyo ve televizyon
yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetler
ile kablolu ve kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti kapsamına girmeyen,
diğer telekomünikasyon hizmetlerinden yüzde 15 Özel İletişim Vergisi alınacak.
Söz konusu hizmetlerin birlikte veya birbiriyle bağlantılı olarak
verilmesi halinde, her hizmet tabi olduğu oran üzerinden vergilendirilecek.
Bakanlar Kurulu, yüzde 25 ve yüzde 15 oranlarını ayrı ayrı veya birlikte
yüzde 5'e, yüzde 5 oranı ise sıfıra kadar indirmeye veya belli oranlarda
artırmaya yetkili olacak.

Bundan sonra elektronik ortamda birlikte alınabilecek muhtasar
beyannameler ile sigorta prim bildirgelerinden sadece muhtasar beyanname için 20
lira damga vergisi tahsil edilecek.

-ARSA ÜZERİNE YENİDEN İNŞA OLUNACAK BİNALAR-

Harçlar Kanununda öngörülen değişiklikle kat irtifaklı gayrimenkul devir
ve iktisaplarında harç, devir ve iktisap bedelinin tamamı üzerinden
hesaplanacak.

Kat irtifaklı gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, devir ve
iktisap bedelinin tamamı üzerinden hesaplanacak.

Satış vaadi sözleşmeleriyle irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin
tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden, gayrimenkulün emlak
vergisi değerinden az olmamak üzere binde 5,4 vergi alınacak.

Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak tesislerin tescilinde, her
bir bağımsız bölüm için 100 TL, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak
Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan
daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde, her bir bağımsız bölüm için ise 50
TL alınacak.
Bunların dışında her türlü cins ve kayıt tashihinde her bir işlem için 50
TL tahsil edilecek.

Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde, tesis ve devir için
ödenen bedel üzerinden devir alan için binde 15 oranı uygulanacak.

-ÇEK, VADESİNDEN ÖNCE ÖDENMEYECEK-

Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Hamilerin Korunması Hakkında Kanuna
eklenmesi öngörülen geçici maddeye göre, 31 Aralık 2009 tarihine kadar, üzerinde
yazılı keşide tarihinden önce çekin ödenmesi için muhatap bankaya ibrası geçersiz
sayılacak.

-AHISKA TÜRKLERİNİN İSKANI-

1 Ocak 2009 tarihinden sonra ikamet tezkeresi almak suretiyle Türkiye'de
ikamet eden Ahıska Türkleri, kanunun yürürlüğünden itibaren, 3 ay içinde müracaat
etmeleri halinde, milli güvenlik açısından sakıncası olmaması şartıyla, Türk
Vatandaşlık Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen şartlar aranmaksızın,
başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde Türk vatandaşlığına alınacak ve çifte
vatandaşlık statüsüne kavuşturulacak.

Çifte vatandaşlık statüsü sağlananlar, Bakanlar Kurulunca belirlenen
yerlerde istihdam edilecek.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kamu idarelerine
verilmesi gereken her türlü beyanname, bildirge ve benzeri belgeler, bu
idarelerin mevzuatı gereğince elektronik ortamda verilebilecek.

-GELİR İDARESİNE YAPILACAK ATAMALAR-

Gelir İdaresi grup müdürü, vergi dairesi müdürü, müdür, vergi dairesi
müdür yardımcısı ve müdür yardımcısı kadrolarına atanacaklar, yazılı ve sözlü
sınavlardan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 almaları gerekecek. Devlet
gelir uzmanlığında en az 5 yıl hizmeti bulunanlar, sınava tabi tutulmadan müdür
olarak atanabilecekler. Bu sınavlara katılacak personelin belirlenmesi ile
sınavlara ilişkin usul ve esaslar, yönetmeliklerle düzenlenecek.

-OSB ALANLARI KAMULAŞTIRILACAK-

Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) kurulu bulunduğu mera alanları, bedel
karşılığı kamulaştırılacak.

1 Ocak 2005'ten önce kesinleşen imar planlarında küçük sanayi sitesi
olarak ayrılan veya bakanlık tarafından onaylanıp yatırım programına alınan
OSB'lerin bulunduğu alanlardaki mera vasıflı taşınmazlar hakkında, ilgili kamu
idarelerince daha önce yapılan kamulaştırma ve diğer işlemler; tezyidi (artırma)
bedeli dahil kamulaştırma, faiz ve diğer bedellerin ödenmesi kaydıyla geçerli
kabul edilecek. Bu işlemlere dayanılarak ilgili gerçek ve tüzel kişiler adına
tapuda yazılan tesciller korunacak.

Hazine, mülkiyete yönelik dava açamayacak, açılmış davalardan
vazgeçilecek. Açılan davalar sonucunda taşınmazların mera olarak
sınırlandırılmasına ve özel tescile yazılmasına dair verilen ve kesinleşen
mahkeme kararları uygulanmayacak, bu kararlar uyarınca tapu kütüklerine konulan
şerhler silinecek.

-TAŞINMAZLARA 49 YILLIK KULLANMA İZNİ-

Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamındaki yatırımlarla ilgili talep edilen
taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki sınırları içindeki organize sanayi veya
endüstri bölgelerinde, bu yatırımlar için tahsis edilebilecek boş parsel
bulunmaması, gerçekleştirilecek yatırımın toplam tutarının talep edilen
taşınmazların maliki idarelerce takdir edilecek rayiç değerlerinin, tarım ve
hayvancılık yatırımları için 1, turizm yatırımları için 2, diğer yatırımlar için
3 katından az olmaması kaydıyla Hazineye, özel bütçeli idarelere, il özel
idarelerine veya belediyelere ait arazi veya arsaların üzerinde 49 yıl süreyle
bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilebilecek.

Orman Kanununa tabi alanlar hariç, devletin hüküm ve tasarrufu altında
bulunması nedeniyle irtifak hakkı tesis edilemeyen taşınmazlar üzerinde ise aynı
şartlarla 49 yıl süreli kullanma izni verilebilecek.

Yatırımcılar lehine tesis edilecek irtifak hakkı veya kullanma
izinlerinde ilk yıl bedeli, yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde
3'ü kadar olacak. İrtifak hakkı veya kullanma izni verilenlerden ayrıca hasılat
payı alınmayacak.

İrtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek taşınmazlar
üzerindeki kamuya ait ihtiyaç dışı bina ve müştemilat ile üzerinde henüz
faaliyete geçirilmemiş yatırım bulunan arazi ve arsalar da bu kapsamda
değerlendirilecek. Bu taşınmazlardan imar planı bulunmayanların planı ile
uygulama projeleri bedelsiz olarak verilen ön izin süresi içinde yapılacak. Ön
izin süresi 2 yılı geçemeyecek.

Yatırım konusu işletmenin faaliyete geçtiği tarihten itibaren istihdam
edilecek işçi sayısına 5 yıl süreyle uyulması zorunlu olacak. Yatırımcının
şartlara uymaması halinde irtifak hakkı veya kullanma izni iptal edilecek.

Hazineye ait taşınmazlar, tarım ve hayvancılık yatırımları hariç, en az
50 milyon dolar karşılığı TL tutarında ve taşınmazın rayiç değerinin en az 3 katı
tutarında yatırım yapacaklara, harca esas değeri üzerinden doğrudan
satılabilecek. Bu yerin amacı dışında kullanılamayacağına dair tapu kütüğüne şerh
konulacak.

-SİT ALANI İLAN EDİLMESİ-

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, sit alanı ilan
edilmesi nedeniyle kesin inşaat yasağı getirilen alanlarda kalan taşınmazlar için
kanun yürürlüğe girmeden önce düzenlenmiş olup 31 Aralık 2011 tarihine kadar
kullanılmayan veya kısmen kullanılan belgeler iptal edilecek ve yenisi
verilmeyecek.

TMO Genel Müdürlüğünün 2009 yılı finansman açığının karşılanması için
Hazineden olan görev zararı alacaklarına ve ödenmemiş sermayesine mahsuben Devlet
İç Borçlanma Senedi ihraç edilebilecek. Bu kapsamda ihraç edilecek Özel Tertip
Devlet İç Borçlanma senetleri için Müsteşarlık bütçesinin ilgili tertiplerine 1
milyar TL'ye kadar ödenek eklemeye Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Trafik para cezası hasılatının yüzde 50'si, Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Teşvik Fonuna aktarılacak.

Ekonomi Koordinasyon Kurulunun görevleri yeniden belirlenecek.

-AVUKATLARIN YILLIK KESENEKLERİ-

Avukatlık Kanununda yapılan değişikliğe göre, Genel Kurulca belirlenen
yıllık kesenek, her yılın ocak ve temmuz aylarında 2 eşit taksitte ödenecek.
 
Süresi içinde ödenmeyen yıllık keseneğe Merkez Bankası reeskont işlemlerinde
uygulanan faiz oranında yıllık gecikme zammı uygulanacak. 6 ay içinde borcun
tamamının ödenmesi halinde, işlemiş faiz borcu silinecek. Baro keseneğinin
ödenmemesine bağlı olarak yürütülen levhadan ve sicilden silme işlemleri, 6 ay
süreyle durdurulacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda da
değişiklik yapan yasaya göre, üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da
birliğe ödenmemiş aidat borçlarına ait gecikme zamlarının tamamı ile 6 ay içinde
üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da birliğe olan aidat borçlarının
tamamının ödenmesi halinde, bu borçlara ait gecikme zamları silinecek.
 
18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile yaş şartı aranmaksızın
18 yaşından büyük kadınların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan
sigorta primine ait işveren hisselerinin işsizlik sigortası fonundan
karşılanmasında öngörülen süre, 1 yıldan 2 yıla çıkartılacak.

Kısmi zamanlı çalıştırılan üniversite öğrencilerinin aylık prime esas
kazanç tutarı, günlük prime esas kazanç alt sınırının 30 katından fazla
olmayanlar hakkında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanacak.

-EMEKLİ AYLIKLARI HACZEDİLEMEYECEK-

Emekli aylıklarının haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakatı
bulunmaması halinde icra müdürü tarafından reddedilecek.

Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık aylığı alanların,
çalışmaları halinde bu emeklilik aylıkları kesilmeyecek.

Vergi denetmen yardımcılarında olduğu gibi, mesleğe devlet gelir uzman
yardımcısı, vergi istihbarat uzman yardımcısı ve gelir uzman yardımcısı olarak
girenler; yapılacak yeterlilik sınavında başarılı olmaları halinde, devlet gelir
uzmanı, vergi istihbarat uzmanı ve gelir uzmanı olarak atanacak. Başarısız
olmaları halinde ise derecelerine uygun memur kadrolarına atanacak.

-TEŞVİK UYGULAMASI-

Türkiye'de 49 ilde uygulanan ve süresi 2008 yılı sonunda sona eren teşvik
uygulamasının süresi, 2009 yılı sonuna kadar uzatılacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Adres Paylaşımı
Sisteminden, kurumların yanı sıra Bankalar da yararlanabilecek.
TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununda öngörülen değişikliğe göre,
Komisyonlarda raportör olarak görev yapanların unvanı, uzman olarak
değiştirilecek.

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun, ''bedelsiz yatırım yeri tahsisini'' düzenleyen
maddesi yürürlükten kaldırıldı.

-30 YAŞ VE ÜSTÜ TAŞITLAR...-

İlgili trafik sicilinde adlarına kayıtlı ve tescilli bulunan, 1979 veya
daha eski model motorlu taşıtlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30
Haziran 2010'a kadar, kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması
durumunda, tahakkuk etmiş ve ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye
ilişkin gecikme zammı, vergi cezaları ve plakaya kesilen cezalardan
vazgeçilecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi
bir nedenle motorlu taşıtlar vasfını kaybeden, 1998 model ve daha eski
taşıtların, bu durumlarının belgelendirilmesi halinde, bu taşıtlara ait motorlu
taşıtlar vergilerinin dörtte birinin 31 Aralık 2009'a kadar ödenmesi şartıyla
kalan vergi, verginin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve plakalarına
kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi
takiben trafik tescil kayıtları silinecek.

Çalıntı araçlara ilişkinde yapılan düzenleme ile 5 Temmuz 2003'den önce
çalınan motorlu taşıtlara ilişkin, çalınma tarihinden bulunma tarihine kadar,
henüz bulunmadıysa 5 Temmuz 2003'e kadar olan vergilendirme dönemlerine ait olan
ve madde yürürlüğe gireceği tarihte ödenmemiş bulunan motorlu taşıtlar vergisi
ile gecikme zammı, faizi, cezaları ve idari para cezaları da terkin edilecek.
 
Noterler vasıtasıyla satışı yapılan motorlu taşıtlar için, noter satış
senedinin düzenlendiği tarihten sonra satıcılar adına tahakkuk eden motorlu
taşıtların vergileri, gecikme zammı, faizleri ve cezaları, taşıtın 31 Aralık
2009'a kadar alıcısı adına tescili kaydıyla, zaman aşımı hükümlerine tabi
olmaksızın düzeltilecek. Motorlu taşıtlar vergisinde düzeltme yapılan bu
taşıtlarla ilgili olarak 31 Aralık 2003 tarihinden önce tescil plakasına kesilen
idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek. Ancak, bu madde hükmünden
gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar, bu taşıtları taşıt
vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeyenler ile buna ilişkin
gerekli tedbirleri almayanlar ilgili kanun gereğince cezalandırılacak.
 
Tescil kayıtları silinen motorlu taşıtlara ait daha önce ödenmiş olan
motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, faizi, cezaları ve idari
para cezaları ret ve iade edilmeyecek.

-ESNAF VE SANATKARLARIN GECİKME ZAMLARI SİLİNECEK-

Kanunda, Türkiye Barolar Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
üyelerine tanınan hakların, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
kapsamındaki üyelere de tanınması amacıyla düzenleme yapıldı.
Buna göre, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde
üyelerin Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına, odaların da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliğine olan aidat borçlarının tamamının ödenmesi halinde, bu borçlara ait
gecikme zamları silinecek.

Bu kanunun yayımlandığı tarihten önce cins tahsisi yapılmamış arsa ve
arazi üzerine inşa edilen bina ve tesislerin tescili, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen sosyal
mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde ve
bunların dışında kalan her nevi cins ve kayıt tahsisinde de uygulanacak. Ayrıca
vergi cezası ve gecikme faizi uygulanmayacak.

Ancak bu kanunun yayımı tarihinden önce tahsil edilmiş tutarlar iade
edilmeyecek, tahakkuk ettirilen harçların takip ve tahsiline devam edilecek.
Böylece, bu kanunun yayımı tarihinden önce cins tahsisi yapılması
gerektiği halde yapılmamış gayrimenkullerin, yeni tutarlar üzerinden ilave harç,
ceza ve faiz aranmaksızın cins tahsisi yapılmış olacak.

-71 BİN HAFİF TİCARİ ARACIN ÖTV'Sİ-

Hafif ticari araçların, 2002-2005 dönemi özel tüketim vergisine
ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre, 1 Ağustos 2002 ile 21 Temmuz 2005 tarihleri
arasında 87.03 G.T.İ.P. numarasından özel tüketim vergisi beyan edilmesi
gerekirken 87.04 G.T.İ.P numarasından özel tüketim vergisi beyan edilen araçlarla
ilgili, kanun yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemler için ÖTV tarhiyatı
yapılmayacak, daha önce yapılan tarhiyatlardan vazgeçilecek, tahakkuk eden
tutarlar terkin edilecek. Tahsil edilmiş tutarlar ise iade edilmeyecek.
 
CHP Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi, hafif ticari araçların ÖTV'sinin
terkin edilmesine tepki göstererek, bunun ''af'' olduğunu ve ''kamu vicdanını
yaralayacağını'' ifade etti. Hamzaçebi, ''Hükümet, 500 milyon liralık vergiden
vazgeçmektedir'' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, yaptığı teşekkür
konuşmasında, tasarının yasalaşması için katkı veren partilere teşekkür etti.
Kısa çalışma ödeneği, istihdam, teşvik gibi konularda önemli düzenlemeler
yapıldığını anlatan Çelik, işverenlerin, kanundan sonra işçilerin iş akitlerine
son vermeyi en son düşünmesi gerektiğini söyledi.

Hamzaçebi'nin hafif ticari araçlarla ilgili iddialarına da yanıt veren
Çelik, konunun, 2002 Ağustos ayı ile 2005 yılı arasında minibüs-otomobil arası
araçlarla ilgili vergi tarifesi farkından kaynaklanan sorun olduğunu belirtti.

Çelik, ''2002 ile 2005 yılı arasındaki bu araçlarla ilgili Maliyenin eski yüksek
vergi tarifesi ile Gümrük İdaresinin bağlayıcı tarife uygulamaları arasında
meydana gelen farktan doğan sıkıntıyı, mağduriyeti ortadan kaldırmaya dönük bir
düzenlemedir. Yanlış bir anlaşılma olmasın. 71 bin aracı kapsayan ve geçmiş
döneme ait olan bir sorunu çözmeye dönük bir düzenlemedir. 71 bin aracın, ÖTV
ilave vergi farkı kaldırılıyor. 71 bin vatandaşımızın kamuyla ihtilafını çözmeye
dönük düzenlemedir'' diye konuştu.

Kaynak: Meclishaber

 

Hiç yorum yok: