7 Ocak 2009 Çarşamba

2009 YILINDA UYGULANMAK ÜZERE VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

2009 YILINDA UYGULANMAK ÜZERE VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER  

 

01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere, 2008 Aralık ayında Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler ve uygulamalar özetle aşağıda belirtilmiştir. 

 

A – VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

 

1. Yazar Kasa Fişi (Fatura) Düzenleme Haddi:

 

V.U.K.’nun 232. maddesi uyarınca birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin yazar kasa fişi düzenleme haddi 01.01.2009 tarihinden itibaren 600,00 TL.den  670,00 TL.ye yükseltilmiştir. (20.12.2008 Tarih, 27086 Sayılı Resmi Gazete, 388 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

 

2. Doğrudan Gider Yazılacak Sabit Kıymetlere İlişkin Had:

 

V.U.K.’nun 313, maddesi uyarınca değeri 600,00 TL.yi aşmayan peştemallıklar ile alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilmesine ilişkin had, 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere 670,00 TL.ye yükseltilmiştir. (20.12.2008 Tarih, 27086 Sayılı Resmi Gazete, 388 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

 

3. Hizmet Erbabına Verilecek Yemek Yardımı:

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/8. maddesinde yer alan işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin günlük 9,00 TL.lik istisna tutarı 01.01.2009 tarihinden itibaren 10.00 TL.ye yükseltilmiştir. (23.12.2008 Tarih, 27089 Sayılı Resmi Gazete, 270 Sayılı G.V. Genel Tebliği)

 

4. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife:

 

Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife:

 

· 2009 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. (31.12.2008 Tarih, 27097 Sayılı Resmi Gazete, G.V 271 sayılı G.T)

 

8.700 TL’ ye kadar                                                                                         %15

22.000 TL’ nin  8.700 TL’ si için 1.305 TL, fazlası                                               %20

50.000 TL’ nin 22.000 TL’ si için 3.965 TL, fazlası                                               %27

50.000 TL’ den fazlasının 50.000 TL’ si için 11.525 TL, fazlası                               %35

 

· 2008 Yılında elde edilen gelirlere uygulanacak esas tarife aşağıdaki şekilde daha önce belirlenmişti. (30.12.2007 tarih, 26742 sayılı Resmi Gazete, 26.12.2007 tarih, 13044 sayılı BKK)

 

7.800 TL’ ye kadar                                                                                          %15

19.800 TL’ nin  7.800 TL’ si için 1.170 TL, fazlası                                                %20

44.700 TL’ nin 19.800 TL’ si için 3.750 TL, fazlası                                                %27

44.700 TL’ den fazlasının 44.700 TL’ si için 10.293 TL, fazlası                               %35

 

5. Özel Usulsüzlük Cezaları:

 

a) VUK-353/1.maddesine göre; Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu vermeyen ve almayanlara, veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verenlere her belge için 01.01.2009 tarihinden itibaren 160,00 TL.’den aşağı olmamak üzere Özel Usulsüzlük Cezası kesilir. Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 76.000,00 TL’ yi geçemez. (20.12.2008 Tarih, 27086 Sayılı Resmi Gazete, 388 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

 

b) V.U.K. 353/2 maddesine göre; Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı’nca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının tespiti halinde, her bir belge için 2009 yılında 160,00 TL. Özel Usulsüzlük Cezası kesilir. Ancak her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 7.600,00 TL, her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 76.000,00TL’yi aşamaz. ((20.12.2008 Tarih, 27086 Sayılı Resmi Gazete, 388 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

 

6. Yeniden Değerleme Oranı:

 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığı’nca Resmi Gazete ile ilan edilir” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2008 yılı için % 12 (oniki) olarak tespit edilmiştir. Bu oran aynı zamanda 2008 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. (20.11.2008 Tarih, 27060 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 387 sıra no.lu V.U.K. Genel Tebliği)

 

7. Gayrimenkul Sermaye İratlarında (Kira Gelirleri) Beyan ve İstisna:

 

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2008 yılı için 2.400,00 TL. sı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde bu istisnadan yararlanılamaz. 2009 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı ise 2.600,00 TL. olarak tespit edilmiştir. (23.12.2008 Tarih, 27089 sayılı Resmi Gazete, 270 Sayılı G.V. Genel Tebliği)

 

Binaların işyeri (stopajlı) olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen brüt hasılatın 2008 yılı  için 19.800 TL.yi (G.V. 103’üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) aşmaması halinde beyanname verilmeyecek ancak bu rakamın aşılması halinde tümü için beyanname verilecektir.  (G.V. Kanununun 86/c maddesi)

 

19.800,00 TL.lik haddin hesabında; tevkifata tabi tutulmuş gayrimenkul sermaye iradının brüt tutarının toplamı dikkate alınacaktır.

 

Örnek 1:

 

Yıllık işyeri kirası (Brüt)                            20.000,00

Götürü gider-%25               ( - )                 5.000,00

                                                     __________________

 

Beyan edilecek işyeri kirası                       15.000,00

Hesaplanan G.V.                                        2.610,00

Mahsup Edilecek Stopaj (% 20)                   4.000,00

                                                   ____________________

 

İadesi gereken Gelir Vergisi                         1.390,00

 

Örnek 2:

 

Yıllı işyeri kirası (Brüt)                              150.000,00

Götürü gider-%25                ( - )                37.500,00

                                                   ____________________

 

Beyan edilecek işyeri kirası                       112.500,00

Hesaplanan G.V.                                        34.023,00

Mahsup Edilecek Stopaj (% 20)                   30.000,00

                                                   ____________________

 

Ödenecek Gelir Vergisi                                4.023,00

 

 

Not: 2008-Yıllık (Brüt) işyeri kira gelirinin 19.800,00 TL veya altında olması halinde beyan edilmeyecektir.

 

Binaların işyeri (Stopajlı) olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen brüt hasılatın 2009 yılı için beyan sınırı ise 22.000 TL olarak dikkate alınacaktır.

 

8.  Damga Vergisi:

 

01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni uygulamalar aşağıdaki gibidir. (Beyannameler ve hesap özetleri aşağıdaki tutarlarda damga vergisine tabi olacaktır.)

 

Belli parayı ihtiva eden sözleşmeler:

 

- Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler              : (Binde 7,5)     

 

- Kira Mukavelenameleri                                                           : (Binde 1,5)

  (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

 

Beyanname ve Bildirgeler:

 

- Yıllık gelir vergisi beyannameleri                                             : 25,40 TL.

 

- Kurumlar vergisi beyannameleri                                              : 33,90 TL.

 

- Muhtasar Beyannameler                                                         : 16,90 TL.

 

- Katma değer vergisi beyannameleri                                         : 16,90 TL.

 

- Diğerleri                                                                               : 16,90 TL.

 

- Belediyelere verilen beyannameler                                          : 12,50 TL.

 

- Sosyal Sigorta Kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri        : 12,50 TL.

 

- Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler                              : 33,90 TL.

 

  Bilanço ve İşletme Hesabı Özetleri:

 

- Bilançolar                                                                              :  19,60 TL.

 

- Gelir Tabloları                                                                         :   9,60 TL.

 

- İşletme Hesabı Özetleri                                                            :   9,60 TL.

 

(23.12.2008 Tarih, 27089 sayılı Resmi Gazete, 51 Sayılı D.V. Genel Tebliği)

 

9. 2008 Yılına İlişkin Menkul Sermaye İradı Elde Edenlerin 2009 Yılındaki Beyanları:

 

a) 2008 Takvim Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye İratlarının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı:

 

1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların dikkate alınması gerekir.

 

İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.

 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2008 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı %12  dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise %18,48 dır.

 

Buna göre, 2008 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı (%12 / %18,48=) %64,9 olmaktadır.

 

b) İndirim Oranı Uygulanarak Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları:

 

2008 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.

 

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.

 

Ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

 

c) 1/1/2006 Tarihinden Önce İhraç Edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarından Elde Edilen Gelirlerde İstisna Uygulaması:

 

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 59’ uncu madde hükmü ile 31/12/2007 tarihine kadar, 26/07/2001-31/12/2005 tarihleri arasında ihraç edilen Devlet tahvilleri ve Hazine bonolarının faiz gelirleri ve elden çıkarılmasından sağlanan diğer kazançlar toplamının 2001 yılında 50 milyar lirası, 2002 ve izleyen yıllarda bu tutarın veya artırılmış tutarın her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması ile bulunacak tutar gelir vergisinden istisna edilmiştir.

 

Bu hüküm uyarınca, 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarından elde edilen gelirlere ilişkin istisna uygulaması 31.12.2007 tarihinde son bulduğundan 01.01.2008 tarihinden itibaren bu kıymetlerin faiz gelirleri ile bu kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan diğer kazançlarla ilgili olarak istisna uygulaması söz konusu değildir.

 

(23.12.2008 Tarih, 27089 Sayılı R.G 270 Sayılı G.V Genel Tebliği)

 

10. Veraset ve İntikal Vergisi:

 

01.01.2009 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

 

- Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 107.604,00 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 215.336,00 TL),

 

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 2.481,00 TL,

 

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 2.481,00 TL

 olarak dikkate alınacaktır.

 

Öte yandan, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında (%12) artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 1/1/2009 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

                       

                                                                       Veraset yoluyla intikallerde    İvazsız intikallerde

 

Matrah                                                         vergi oranı (yüzde)                       vergi oranı (yüzde)       

           

İlk                160.000 TL için                                             1                                                  10

Sonra gelen   350.000 TL için                                             3                                                  15

Sonra gelen   760.000 TL için                                              5                                                  20

Sonra gelen   1.500.000 TL için                                           7                                                  25

Matrahın        2.770.000 TL’yi aşan bölümü için                   10                                                 30

 

(23.12.2008 Tarih, 27089 Sayılı Resmi Gazete, 40 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

 

11. Motorlu Taşıtlar Vergisi:

 

01.01.2009 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin (I) ve (II) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

 

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) SAYILI TARİFE

 

Motor Silindir Hacmi (cm3)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3  yaş

4 –  6 yaş

7 – 11 yaş

12 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 1300 cm3 ve aşağısı

393,00

274,00

155,00

117,00

44,00

 1301 - 1600 cm3 e kadar

628,00

471,00

274,00

194,00

76,00

 1601 - 1800 cm3 e kadar

1.104,00

865,00

510,00

312,00

123,00

 1801 - 2000 cm3 e kadar

1.736,00

1.340,00

788,00

471,00

188,00

 2001 - 2500 cm3 e kadar

2.605,00

1.893,00

1.182,00

708,00

282,00

 2501 - 3000 cm3 e kadar

3.631,00

3.158,00

1.974,00

1.064,00

393,00

 3001 - 3500 cm3 e kadar

5.529,00

4.975,00

2.998,00

1.498,00

552,00

 3501 - 4000 cm3 e kadar

8.690,00

7.505,00

4.422,00

1.974,00

788,00

 4001 cm3 ve yukarısı

14.222,00

10.664,00

6.317,00

2.842,00

1.104,00

 

 2-Motosikletler 

   100 -   250 cm3 e kadar

76,00

60,00

44,00

29,00

13,00

   251 -   650 cm3 e kadar

155,00

117,00

76,00

44,00

29,00

   651 - 1200 cm3 e kadar

393,00

235,00

117,00

76,00

44,00

 1201 cm3 ve yukarısı

946,00

628,00

393,00

312,00

155,00

 

 

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

(II) SAYILI TARİFE

 Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 6 yaş

7 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1) Minibüs

471,00

312,00

155,00

 

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

 

1900 cm3 ve aşağısı

628,00

393,00

235,00

 

1901 cm3 ve yukarısı

946,00

628,00

393,00

 

 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

 

25 kişiye kadar

1.182,00

708,00

312,00

 

26 - 35  kişiye kadar

1.420,00

1.182,00

471,00

 

36 - 45  kişiye kadar

1.578,00

1.340,00

628,00

 

46 kişi ve yukarısı 

1.893,00

1.578,00

946,00

 

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

 

1.500 kg.’a kadar

424,00

282,00

140,00

 

1.501 -   3.500  kg’a kadar

851,00

495,00

282,00

 

3.501 -   5.000  kg’a kadar

1.277,00

1.064,00

424,00

 

5.001 - 10.000  kg’a kadar

1.420,00

2.206,00

567,00

 

10.001 - 20.000  kg’a kadar

1.703,00

1.420,00

851,00

 

20.001 kg ve yukarısı

2.130,00

1.703,00

992,00

 

(26.12.2008 Tarih, 27092 Sayılı Resmi Gazete, 31 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

 

12. Emlak Vergisi:

 

Mükelleflerin 2009 yılına ait bina, arsa ve arazi vergi değerleri; 2008 yılı vergi değerlerinin, 2008 yılına ilişkin tespit edilen % 12’lik yeniden değerleme oranının yarısı olan %6 (altı) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

 

Diğer taraftan, mükellefiyetleri 2009 yılında başlayan mükelleflerin, bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerleri; takdir komisyonlarınca arsa veya arazi için 2005 yılında takdir edilen asgari ölçüde metrekare birim değerlerinin 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait yeniden değerleme oranlarının yarısı nispetinde kümülatif olarak artırılması suretiyle bulunacak asgari ölçüde metrekare birim değerleri dikkate alınarak hesaplanacaktır.

 

(23.12.2008 Tarih, 27089 Sayılı Resmi Gazete, 54 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

 

13. Çevre Temizlik Vergisi:

 

01.01.2009 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

 

a) Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

 

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 20 Kuruş, diğer belediyelerde 16 Kuruş olarak hesaplanacaktır.

 

b) İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

 

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

 

          Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

 

 

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

 

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

1.900,00

1.500,00

1.180,00

950,00

780,00

2. Grup

1.190,00

900,00

700,00

560,00

470,00

3. Grup

    780,00

600,00

470,00

390,00

300,00

4. Grup

    390,00

300,00

230,00

190,00

150,00

5. Grup

   230,00

190,00

130,00

119,00

95,00

6. Grup

  119,00

95,00

67,00

54,00

40,00

7. Grup

    40,00

33,00

23,00

20,00

16,00

 

Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

 

 

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

 

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.375,00

1.875,00

1.475,00

1.187,00

975,00

2. Grup

1.487,00

1.125,00

875,00

700,00

587,00

3. Grup

  975,00

750,00

587,00

487,00

375,00

4. Grup

 487,00

375,00

287,00

237,00

187,00

5. Grup

 287,00

237,00

162,00

148,00

118,00

6. Grup

148,00

118,00

83,00

67,00

50,00

7. Grup

  50,00

41,00

28,00

25,00

20,00

 

2005/9817 Sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre konut, işyeri, ve diğer kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, Büyükşehir  Belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

 

(23.12.2008 Tarih, 27089 Sayılı Resmi Gazete,  35 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği)

 

14.  Asgari Geçim İndirimi Uygulaması:

 

2009 Takvim yılı asgari ücret üzerinden hesaplanan asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

 

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı

 

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı

Bekar

49,95 TL

 

 

Evli eşi çalışan

49,95 TL

Evli eşi çalışmayan

59,94 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuk

57,44 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

67,43 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuk

64,94 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

74,93 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuk

69,93 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

79,92 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuk

74,93 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

84,92 TL

 

15. Varlık Barışı Yasası:

 

22 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5811 sayılı Varlık Barışı Yasası yürürlükte. Yasaya göre; bugüne kadar vergilendirilmemiş (kayıt dışı) kazançlar sembolik vergi oranlarıyla kayda alınıyor. Vergi oranları, yurtdışından getirilecek paralar için %2, yurtiçinden kayda alınan varlıklar (menkul ve gayrimenkul) için %5 olacak.  Varlıklarını bugüne kadar beyan etmeyerek gizlemiş olanlar, bu oranlar üzerinden vergi ödemek suretiyle bu varlıklara olası vergi incelemeleri sonucu isabet edecek vergi yükünden kurtulmuş olacaklar. 

 

Yasadan yaralanacak olanlar, en geç 02 Mart 2009 tarihine kadar, paralarını banka ya da aracı kuruma yatıracak ve bağlı bulundukları vergi dairelerine beyan edecekler. 02 Mart 2009 tarihine kadar beyan ettikleri varlıkları üzerinden hesaplanan (%2 veya %5) vergilerini ise, ertesi ayın sonuna (31 Mart 2009) kadar defaten ödeyeceklerdir.

 

B– SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

 

1.  Asgari Ücret:

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2009 yılının ilk altı ayı için (01.01.2009 - 30.06.2009) 16 yaşından büyükler için uygulanacak asgari (brüt) ücret aylık 666,00 TL, günlük 22,20 TL., 2009 yılının ikinci altı ayı için (01.07.2009 – 31.12.2009) aylık 693,00 TL., günlük 23,10 TL. olarak tespit edilmiştir. Asgari ücretin birinci 6 ayda işverene maliyeti 809,16, ikinci 6 ayda 842,00 TL’ye çıkacak.  (30.12.2008 Tarih, 27096 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 25.12.2008 Tarih 2008/01 Sayılı kararı)

 

2. Sigorta Primlerine, İşsizlik Sigortası Primine ve Sosyal Güvenlik Destek Primine Esas Günlük ve Aylık Kazançların Alt ve Üst Sınırları:

 

Özel Sektör İçin:

 

01.01.2009 – 30.06.2009 tarihleri arasında;

 

Günlük alt sınır                 =          22,20 TL.

Aylık alt sınır                     =        666,00 TL.

Günlük üst sınır                =        144,30 TL.

Aylık üst sınır                    =     4.329,00 TL.

 

01.07.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında;

 

Günlük alt sınır                 =          23,10 TL.

Aylık alt sınır                     =        693,00 TL.

Günlük üst sınır                =        150,15 TL.

Aylık üst sınır                    =     4.504,50 TL.

 

olarak tespit edilmiştir.(*) 

 

(*Yayınlanmak üzere beklenen SSK Genelgesindeki bilgilerin bu doğrultuda olacağı kanaatindeyiz.)

 

05 Ocak 2009 

Talha APAK

Öğretim Görevlisi

Yeminli Mali Müşavir

t.apak@apakymm.com

 

Hiç yorum yok: