17 Aralık 2008 Çarşamba

"Borç Sıfırlama" Fırsatı Devam Ediyor

Bağ-Kur Prim Borçlarının Ödenmesine İlişkin“Borç Sıfırlama” Fırsatı Devam Ediyor

           

5458 sayılı Kanun ile Bağ-Kur Prim borcu 5 yılın üstünde olanlar, “Prim borcumu ödemek istemiyorum. Bu süreden de vazgeçiyorum” şeklinde yazılı beyanında bulunmak şartıyla ödeme yapmadan borçtan kurtulmaktadır.

 

04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının  Yeniden  Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5458 sayılı  Kanunun 13.maddesiyle 1479 sayılı Kanunun Ek.19.maddesi değiştirilmiş, aynı Kanunun 14.maddesiyle 1479 sayılı Kanuna Geçici 26.madde eklenmiştir.

 

1479 sayılı Kanunun Ek.19.maddesinde  “Bu Kanun ve 2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescili yapıldığı halde, beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalıların bu sürelere ilişkin prim borçlarının Kurumca yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde ödenmemesi halinde, daha önce prim ödemesi bulunan sigortalının ödediği primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalının ise tescil tarihi itibariyle, sigortalılığı durdurulur. Prim borcunun ait olduğu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek, Kurum alacakları arasında yer verilmez. Ancak, sigortalı veya hak sahipleri daha sonra sigortalının en son bulunduğu basamağın  başvuru tarihindeki değeri üzerinden hesaplanacak borç tutarlarını, tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde  bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Bu madde kapsamına giren sigortalılar hakkında zamanaşımının kesilmesi ve zamanaşımının  işlememesi ile ilgili olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 103.maddesinin birinci fıkrasının (6), (8) ve (10) numaralı bentleri hariç diğer hükümleri ile aynı Kanunun 104.maddesi hükümleri uygulanır.”Geçici 26. maddesinde ise “Bu Kanun ve 2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescili yapıldığı halde, 31.03.2005 tarihi itibariyle beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalılar veya hak sahiplerinden bu sürelere ilişkin prim borçlarını yeniden yapılandırma  talebinde bulunmayanlar veya yeniden yapılandırma talebinde bulundukları halde yapılandırma haklarını kaybedenler hakkında Ek.19.madde hükmü uygulanır” hükümleri getirilmiştir.

 

            Borçtan Kurtulma:

 

1- 5484 sayılı Kanun; bu hükümden faydalanmak için süre şartı öngörmemiştir.5 yılını dolduran herkesin borcunu sildirmek için bir dilekçe ile başvurması kanaatimce  yeterlidir.

 

2- Örneğin; 7 yıllık prim borcu bulunan Bay A…7 yıllık prim borcumu ödemek istemiyorum.Bu süreden de vazgeçiyorum şeklinde dilekçe verirse borcu silinecektir.7 yıllık süre için sigorta primi ödenmemiş kabul edilecek ve bu süre emeklilikte dikkate alınmayacaktır.Bay A…aşağıda belirtilen şekilde dilekçe verecektir.

 

BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜNE (DEVREDİLEN)

 

            Kurumunuzun ……………………….. Bağ-numaralı zorunlu sigortalısıyım. 04/03/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun, Ek 19 uncu / Geçici 26 ncı maddesine göre 5 yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcum bulunmaktadır.

            Bu bağlamda durumumun Kurumunuzca incelenerek sigortalılığımın Ek 19 uncu madde hükümlerine göre durdurulması için gereğini arz ederim.

 

 

Adı Soyadı

 

İmza

 

ADRES                            :

…………………………………

…………………………………

………………………………....

                                      ……………….

 

T.C. KİMLİK NO               :

EK-1 (Sigortalılık belgesi)

 

 

Sonuç:

 

Yasal düzenleme;Bağ-Kur ile bağlantısı olmayan ve prim ödemesinde bulunmayanların sigortalılık sürelerinin durdurulması ve bunlara ilişkin alacakların Kurum alacakları içerisinde gösterilmemesini amaçlamıştır.

 

Yasal düzenlemeden Bağ-Kur Prim borcu 5 yılını doldurmuş ve üstünde olanlar yararlanacaktır.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu 2007/47 sayılı Genelge ile konuyu ayrıntılı açıklamıştır 

 

17 Ağustos 2008

 

Cumhur Sinan Özdemir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Müfettişi -Ankara

csnozdemir@gmail.com

 

Hiç yorum yok: