20 Mayıs 2008 Salı

KIDEM TAZMİNATI UYGULAMASINDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK

KIDEM TAZMİNATI UYGULAMASINDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK

 

 İş Kanununda değişiklik yapan 5763 sayılı Kanun 15.05.2008 tarihinde TBMM’de kabul edildi. Getirilen düzenlemeler kıdem tazminatında bir değişiklik içermiyor.

 

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 120 ve geçici 6.maddesi gereği “Kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulur. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14.maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları saklıdır” hükmünü içeren yasal düzenlemede bir değişiklik olmamıştır.

 

Özellikle kadın işçileri ilgilendiren “Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatına” hak kazanımı uygulaması devam ediyor ve kaldırılmasına yönelik bir yasal düzenleme de henüz yoktur. Bu nedenle kadın işçilerin evlilik tarihini, tatil programlarını değiştirmesine gerek yoktur. İş Kanunu yönünden yapılan değişiklikler özetle aşağıda belirtilmiştir.

 

İş Kanunu Yönünden Yapılan Değişiklikler

 

İşyerini Bildirme (Madde 3)

 • Alt işveren (taşeron) kendi işyerinin tescili için asıl işverenden aldığı yazılı alt işverenlik sözleşmesi ve gerekli belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bildirim yapmakla yükümlü tutulmuştur.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce tescili yapılan bu işyerine ait belgeler gerektiğinde İş Müfettişlerince incelenecektir.
 • Uygulamaya ilişkin hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.

Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu (Madde 30)

 • Madde başlığı “Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu” şeklinde değişmiştir.
 • Elli veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu kaldırılmıştır. Yasal düzenleme gereği işverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü çalıştırmakla yükümlüdürler.
 • Kamu işyerlerinde ise eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu devam etmektedir.Yasal düzenleme gereği kamu işyerleri yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi çalıştırmakla yükümlüdürler.
 • Terör mağduru istihdam zorunluluğu özel ve kamu işyerleri için İş Kanunu kapsamından çıkarılmıştır. İstihdam zorunluluğunu düzenleyen 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin (B) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Özürlü çalıştıran işverenlere sigorta prim muafiyeti getirilmiştir. Yasal düzenleme gereği özel sektör işverenlerince çalıştırılan özürlü sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri (Madde 78)

 • Madde başlığı “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri” şeklinde değişmiştir.
 • İş Kanuna tabi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği şartlarının belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması, işyerlerinde kullanılan araç, gereç, makine ve hammaddeler yüzünden çıkabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve özel durumları sebebiyle korunması gereken kişilerin çalışma şartlarının düzenlenmesi, vb. hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri (Madde 81)

 • Madde başlığı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri” şeklinde değişmiştir.
 • İşverenler devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre; a) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla, b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle, c) Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlü tutulmuştur.
 • Uygulamaya ilişkin hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.

Diğer Merciler Tarafından Yapılan Teftişler (Madde 95)

 • İşyerinin açılmasına izin vermeye yetkili Belediyeler ile diğer ilgili makamlar bu izni vermeden önce, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca iş mevzuatına göre verilmesi gerekli işletme belgesinin varlığını araştıracaktır.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işletme belgesi verilmemiş işyerlerine Belediyeler veya diğer ilgili makamlarca açılma izni verilemeyecektir.

Yürürlükten Kaldırılan Kanun Maddeleri

 • Aşağıdaki Kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

          a. İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi (33.Madde)

          b. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği (65.Madde)

          c. İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanlar (82.Madde)

 

Sonuç

 

İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanununda yapılan değişiklikler kıdem tazminatını içermiyor. İşçiler açısından çalışma yaşamının ücret dışında en önemli unsuru olan kıdem tazminatı konusunda yasal bir değişiklik olduğu zaman getirilen düzenlemeleri ayrı bir yazı konusu olarak sizlere aktaracağım.

 

21 Mayıs 2008

 

Cumhur Sinan Özdemir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Müfettişi -Ankara

csnozdemir@gmail.com

 

Hiç yorum yok: