21 Mart 2008 Cuma

Yabancı uyuruklu personelin

Yabancı uyuruklu personelin süreli çalışma izinlerinin uzatılması maksadı ile Ç.Bakanlığına başvurduğunuzda şayet kış döneminde bu kişileri ücretsiz izne çıkardıysanız yada iş akitlerini askıya aldıysanız bilinki başvurunuza RED cevabı gelecektir. Tüm arkadaşların bilgisine sunarım Ç.B lığının kendi sitelerine koyduğu duyuruyu aşağıya kopyalıyorum

 

 

İŞ AKDİNİN ASKIYA ALINMASI

 

 

Bilindiği gibi, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma izinleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince, süreli çalışma izni iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının ikamet izninin süresi ile hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilmekte, bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, aynı işyeri veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izninin süresi üç yıla kadar uzatılabilmektedir.

Yabancıların Çalışma izinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde Kanuni Çalışma: "Kanunlara uygun şekilde verilmiş çalışma izni, ikamet ve diğer ilgili kanunlar ile mevzuat hükümlerince düzenlenen yükümlülüklerin yanı sıra, sosyal güvenlik primleri ödenmiş veya muaf olarak çalışma" olarak ifade edilmektedir.

Kanunun 5 inci maddesi ile; uzatmaya hak kazanma koşulu olarak bir yıllık kanuni çalışma süresi öngörülmektedir.

Bu nedenle Bakanlığımızca çalışma izni verilmiş bulunan yabancılar için yapılan çalışma izni uzatım başvurularında çalışma izni verilmiş bulunan döneme ilişkin olarak yabancının tüm sigorta primlerinin yatırılmış olması (veya muafiyete ilişkin resmi makamlarca onaylı belge ibrazı) aranılmaktadır.

         Dolayısıyla çalışma izin başvurusunun uzatma olarak değerlendirilebilmesi için fiili çalışmanın gerçekleşmiş olması ve sigorta primlerinin tam olarak yatırılmış olması gerekmektedir. Sigorta primlerinin eksik veya hiç yatırılmamış olduğunun tespiti veya iş akdinin askıya alınması halinde ilgili yabancının uzatım hakkına sahip olmaması nedeniyle talepleri karşılanmayacaktır.                        •

Çalışma izin talebinin ilk başvuru olarak değerlendirilebilmesi için de oturum (İkamet) amaçlı en az altı ay süreli ikamet tezkeresi ibrazı gerekmektedir. Aksi durumda yabancının uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki T.C. temsilciliklerine başvuru yaparak çalışma izin talebinde bulunulması gerekmekte olup, dış temsilciliğe yapılan bu başvuruyu takiben en geç üç işgünü içerisinde Yönetmelikte öngörülen diğer belge ve formların Bakanlığımıza teslimi zorunludur.

 

 

Hiç yorum yok: