14 Mart 2014 Cuma

İşçinin ibranamedeki ihtirazı kaydı

İşçinin iş akdinin sona ermesinden sonra düzenlenen ibranamelerin geçerlilik koşulları Borçlar Kanunu’ndaki düzenlemeden önce Yargıtay kararlarına istinaden belirleniyordu. 1.7.2012 tarihli 6098 sayılı Borçlar Kanunu’ndan sonra düzenlenen ibranamelerin geçerlilik koşulu ise Borçlar Kanunu’nun hükümlerine bağlı olarak değerlendirilmektedir. Bu tarihten önce düzenlenen ibranameler in Borçlar Kanunu’na uygun olmaması geçersizlik sonucunu doğurmayacaktır.

İbranamelerin geçerli olmasını etkileyen diğer durum ise işçinin ibranameyi ihtirazı kayıt ile imzalamasıdır. İhtirazı kayıt taşıyan ibranamelerin geçerli olup olmadığı ise işçinin ihtirazı kaydının hangi alacağa ilişkin olduğu ile ilgilidir.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin E. 2013/5298K. 2013/12359

T. 1.7.2013 tarihli kararı bu konudaki emsal kararlardandır. Yargıtay kararına konu dava işçilik alacakları istemine ilişkindir.

Yargıtay’ın kararı “Taraflar arasında düzenlenen ibranamenin geçerliliği konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Somut olayda, davacının iş akdinin sona ermesinden sonra imzaladığı tarihsiz ve davaya konu iş kanunundan doğan ücretler, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ile yıllık izin ücretine dair hiçbir hak ve alacağının kalmadığının yazılı olduğu, davacının bu ibranamenin altına el yazısı ile eylül, ekim maaş hak edişlerimi almadım, ihbar- kıdem ve yıllık izin hak edişlerimi almadım, ödenmesi kaydıyla ihtirazi kaydını düşerek imzaladığı sabittir. Davacının ibranamede yazılı diğer alacaklarını almaması halinde bu alacakları da ihtirazı kayıtta göstermesi gerekeceği tabiidir. İbranamenin imzalanması ile ilgili olarak ileri sürülmüş bir irade fesadı hali iddiası da söz konusu değildir. Bu durumda davacının ihtirazı kayıtta yer almayan ve ibraname metninde yazılan diğer işçilik alacakları olan genel tatil, hafta tatili ve fazla çalışma ücret alacaklarını almış olduğunu kabulü gerekir. Bu durum değerlendirilerek hüküm verilmesi gerekirken mahkemenin hatalı kabul ile ibranamedeki ihtirazı kayda değer vermeyip hafta tatili dışındaki alacak taleplerinin tamamının kabulü hatalı olup bozma nedenidir” yönündedir

Yargıtay’ın söz konusu kararı ile ibraname işçinin ihtirazı kaydına ilişkin olmayan alacaklar açısından geçerli sayılmış ihtirazı kayıta konu alacaklar için ise geçerliliğinin olmadığı hükme bağlanmıştır. İbranamenin geçerli olmadığı ve işçinin ihtirazı kaydına ilişkin alacak talepleri yönünden işçi dava açabilecektir.

Kaynak: Dünya Gazetesi - Ali Yüksel - 13.03.2014

 

8 Mart 2014 Cumartesi

Ücretsiz izin hakkında merak edilenler

Ülkemizde çalışanların ve işverenlerin kanunlardan doğan hakları vardır. Tabi bu hakları kullanmak için öncelikle bu hakları bilmek gerekir. Çalışanlar sıkça ücretsiz izne çıkartılırlar yada çalışanlar ücretsiz izne çıkmak isterler peki bu durumda neler yapmaları gerekir. Kanunları bilmeden yapılan küçük hatalar daha sonra tazminat hakkının da ortadan kalkmasına neden olabilir. Yargıtay kararlarında işçinin ücretsiz izinli olduğu dönemlerde başka işyerinde çalışması işveren tarafından fesih nedeni sayılmıştır. İşçilerin bu hususu da göz önünde bulundurması gerekmektedir. Ücretsiz izin konusunda bir zorlama yapılamaz.

Karşılıklı anlaşma olmadan ücretsiz izin olmaz. İşçi veya işveren tarafından gelen talebin karşı tarafça kabul edilmesi gerekmektedir. İşverenin işçiyi ücretsiz izne ayırmak istemesi durumunda bunu yazılı olarak işçiye bildirmeli işçide 6 gün içinde cevap vermeli İşçi ücretsiz izne ayrılmak istemesi durumunda işverene yazılı olarak başvurması ve işverenin onaylaması gerekmektedir. İşveren işçinin onayını almadan işçiyi ücretsiz izne ayıramaz. Eğer bu şekilde ücretsiz izne ayırırsa diğer şartları taşıması halinde işçinin ihbar ve kıdem tazminatı alma hakkı doğar. Hatta işe iade davası açabilir. Ayrıca işçiyi ücretsiz izne ayırmak için işçinin belirli bir süre çalışma şartı yoktur. Ücretsiz izinde bulunma süresi sınırı yok karşılıklı anlaşmaya bağlı işçi ücretsiz izinli olduğu sürede ücret alamaz. İşsizlik ödeneğinden yararlanamaz, kendisi için sigorta primi ödenmez. Ücretsiz izinli dönemde iş sözleşmesi askıda sayılır.

Yargıtay kararlarında işçinin ücretsiz izinli olduğu dönemlerde başka işyerinde çalışması işveren tarafından fesih nedeni sayılmıştır. İşçilerin bu hususu da göz önünde bulundurması gerekmektedir. Ücretsiz izin formu dilekçesi belgesi ve ücretsiz izin istek formu şekle bağlı değildir. Adı, soyadı, sigorta sicil numarası , ücretsiz izne ayrılma gerekçesi ve ücretsiz izne ayrılmak istenilen süreyi yazmak yeterlidir. Ücretsiz izne ayrılmak için imza atmak gerekmektedir. Adres, telefon numarası da yazılabilir. Ücretsiz izin dilekçesini İşverene hitaben yazmak gerekmektedir.

Özgür Erdursun
Sosyal Güvenlik Uzmanı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir